Sitede Ara

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Nöroşirürji, tıbbi branşlar içinde en hızlı gelişim gösteren ve teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen branş olarak gözükmektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi; diğer adıyla “Nöroşirurji”, beyin, omurilik ve vücuttaki sinirleri ilgilendiren hastalıkların cerrahî yolla tedavi edilmesini sağlayan tıp branşıdır. Bu operasyonları gerçekleştiren hekimlere “Beyin ve Sinir Cerrahı” veya “Nöroşirurjiyen” denmektedir. 

Nöroşirurji operasyonları üst düzeyde dikkat ve hassasiyet gerektiren, genellikle çok detaylı müdahaleleri içeren ve riskleri diğer ameliyatlara göre daha fazla olan işlemlerdir. Ayrıca teknolojik gelişmelerle en iç içe olan cerrahî branştır. Beyin ve sinir sistemi ile ilgili pek çok ameliyat gerektiren hastalık eskiden “ölümcül” veya “tedavi edilemez” kabul edilirken; her geçen yıl artan teknolojik ve tıbbî bilimsel gelişmelerle paralel olarak günümüzde tedavi edilebilir hale gelmiştir. Özellikle Nöroşirurji alanında ülkemizin beyin cerrahları uluslararası düzeyde pek çok gelişmeye öncülük etmiş ve dünyada saygın ve lider bir konuma sahiptir. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizde alanında uzman, özel konularda farklı tecrübe sahibi olan, akademik yönü güçlü, donanımlı hekimlerimiz görev yapmaktadır. Ayrıca hastanemiz teknolojik alt yapı açısından Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında en ileri ve güncel teknolojik donanımlara sahiptir. Bu çok yönlü akademik kadromuz ve teknolojik alt yapımız sayesinde Nöroşirurji alanında dünyada uygulanabilen tüm cerrahi girişimler bölümümüzde başarı ile uygulanmaktadır.

Özellikli hastalıkların tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım ile periyodik haftalık veya aylık konseyler oluşturulmakta ve birçok farklı branş ile birlikte tedavi planlamaları yapılmaktadır. Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüzün düzenli gerçekleştirdiği konsey toplantıları:

 • Nöroradyoloji – Nöroşirurji konseyi
 • Tümör konseyi 
 • Epilepsi konseyi
 • Nöroloji – Nöroşirurji konseyi
 • Ağrı konseyi

Bunların yanı sıra Üniversitemiz bünyesinde asistan hekim ve öğrencilerin eğitim faaliyetleri de bölümümüz akademik kadrosu tarafından sürdürülmektedir. Yıl içinde yurt içi ve yurt dışından gelen misafir hekim, gözlemci veya öğrencilerin eğitimleri de yine bölümümüz bünyesinde devam ettirilmektedir. 

Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüzün çalışma alanları:

Nöroonkolojik Cerrahi: (Beyin Tümörü ameliyatları)

Beyin tümörlerinin cerrahî girişim ile çıkarılması ameliyatları gerçekleştirilir. Günümüzde beyin tümörlerinin tanısı ve değerlendirilmesi, yüksek çözünürlüklü MR, tomografi, PET, fonksiyonel görüntüleme gibi radyolojik görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler sayesinde ileri düzeyde yapılabilmektedir. Ameliyatlar ise cerraha yardımcı olan gelişmiş cerrahî mikroskoplar, endoskoplar ve hassas mikrocerrahi enstrümanlar yardımıyla yüksek başarı ve düşük risk ile gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyatlarımızda tümörün yerini ve sınırlarını gösteren ve normal beyin dokularının üst düzeyde korunmasını sağlayan nöronavigasyon, intraoperatif ultrason, intraoperatif MR, beyin haritalama, nöromonitörizasyon gibi teknikler kullanılmaktadır. Yüksek teknoloji sayesinde ameliyat sırasında tümörün özel doku boyaları ile boyanarak normal dokulardan ayırt edilebilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrasındaki yaşamsal fonksiyonlarının idamesi ve konforu da gelişmiş hasta bakım hizmetleri, tecrübeli Nöro-anestezi yaklaşımı ve Nöro-yoğun bakım imkanları sayesinde üst düzeyde sağlanabilmektedir. Kliniğimizde cerrahi tedavi gerektiren tüm beyin tümörü çeşitlerine müdahale edilebilmektedir.

Cerrahi tedavi uygulanan hastalık ve yöntemlere örnekler;

 • Beynin kendisinden kaynaklı veya metastatik tümörleri
 • Meningioma (beyin zarı tümörleri)
 • Kafa tabanı tümörleri
 • Endoskopik cerrahi
 • Hipofiz bezi tümörleri
 • Beyincik ve beyin sapı tümörleri 
 • Köşe tümörleri – schwannoma
 • Ventrikül içi tümörler
 • Kafatası tümörleri

Nörovasküler Cerrahi: (Beyin damarsal hastalıklarının ameliyatları)

Beyin damarsal hastalıklarının ameliyat yoluyla tedavisini içeren alandır. Sıklıkla kendisini beyin kanaması veya inme (felç) ile gösteren bu hastalıkların tanısı ve tedavisi için deneyimli bir ekip çalışması gerekmektedir. Bu hastalıkların teşhisinde ve değerlendirilmesinde özellikle BT-anjiografi, MR-anjiografi ve serebral anjiografi gibi görüntüleme tetkiklerinin önemi büyüktür. Bu yüzden deneyimli radyoloji ve girişimsel radyoloji uzmanları ile ekip çalışması gerektirir. Ayrıca tedavi sürecinde ileri düzey hasta bakımı, yoğun bakım imkanları ve deneyimli nöro-anestezi ekibinin katkısı gerekmektedir. 

Nörovasküler cerrahi alanında değerlendirilen hastalıklara ve cerrahî yöntemlere örnekler:

 • Anevrizma (damar baloncuğu)
 • AVM (arteriovenöz malformasyon) (beyin damar yumağı)
 • Arteriovenöz fistül
 • Serebral By-pass ameliyatları
 • Karotis endarterektomi (şah damarı darlığının ameliyatla açılması)
 • Dekompresif kraniyektomi (inme hastalığında kafatasının açılması)
 • Moya-moya hastalığı

Spinal Cerrahi: (Omurga ve Omurilik Cerrahisi)

Spinal cerrahi, boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu bölgesindeki hastalıkların ameliyat ile tedavisi ile ilgilenen alandır. Omurilikte oluşan fıtıklar, omurilik kanal darlıkları, omurga kayması, travmalar, omurga kırık ve çıkıkları, omurga ve omurilik tümörleri, omurganın doğuştan eğrilikleri veya yapısal anormallikleri gibi hastalıkların ameliyatla tedavisini içermektedir. Ameliyatlarda, bu tür ameliyatlar için özel dizayn edilmiş spinal cerrahi masası, O-arm intraoperatif tomografi, C-kollu skopi, nöronavigasyon, nöromonitörizasyon gibi teknolojik imkanlardan faydalanılmaktadır. Ayrıca hastaların tedavi sürecinde özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniği ile ekip çalışması yapılmaktadır. 

Spinal cerrahi alanındaki hastalıklara ve ameliyat yöntemlerine örnekler:

 • Lomber disk hernisi (bel fıtığı) (mikrodiskektomi, vida ameliyatları)
 • Servikal disk hernisi (boyun fıtığı)
 • Torakal disk hernisi (sırt fıtığı)
 • Spondilolistezis, spondilolizis (bel kayması)
 • Spondiloz, dar kanal (omurilik kanal daralması)
 • Omurga ve omurilik tümörleri
 • Kraniyoservikal bileşke hastalıkları (Chiari hastalığı – beyincik sarkması, konjenital deformiteler)
 • Omurga kırıkları
 • Klivus tümörleri
 • Kifoplasti, vertebroplasti (Omurga kemik dolgu ameliyatları)
 • Sakro-koksigeal tümörler
 • Skolyoz ameliyatları (Omurga eğriliği düzeltme ameliyatları)

Pediatrik Nöroşirurji: (Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi) 

Bebek ve çocuk hastaların vücut yapıları ve işleyişi yetişkinlerden farklı olduğu için ameliyatları farklı yaklaşımlar gerektirmektedir. Nöroşirurji’nin 18 yaş altı hasta grubuna odaklanan alanına “Pediatrik Nöroşirurji” denmektedir. Bu hastalar yaşına göre prematür, yenidoğan, bebek, çocuk ve ergen kategorilerinde değerlendirilmektedir. Her bir grubun kendine has sık görülen hastalıkları ve cerrahi tedavi yaklaşımları bulunmaktadır. Ayrıca pediatrik hastaların tedavisinde Neonatoloji (Yenidoğan bölümü) ve Pediatri (Çocuk hastalıkları) bölümleri ile yakın iş birliği ve ekip çalışması gerekmektedir. Bununla birlikte, ameliyatlarda kullanılan çocuk yaş grubu için dizayn edilmiş özel ekipmanlara gereksinim duyulmaktadır. Hastanemizde Pediatrik Nöroşirurji ameliyatları için ileri düzeyde akademik ve teknik alt yapı mevcut olup, yüksek sayıda ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca çocuk hastlara özel hizmet veren yoğun bakım ünitemiz bulunmaktadır. 

Pediatrik nöroşirurji alanında sık cerrahi tedavi uyguladığımız hastalıklar ve yöntemlere örnekler:

 • Kraniosinostoz (kafa şekil bozukluğu) ameliyatları
 • Spina bifida, meningosel, miyelomeningosel ameliyatları (ayrık omurilik, doğuştan omurilik kesesi, doğuştan dış omurilik)
 • Çocukluk çağı beyin ve omurilik tümörleri
 • Hidrosefali (beyinde beyin-omurilik sıvısı birikimi)
 • Endoskopik ventrikülostomi ve tümör ameliyatları
 • Çocukluk çağı omurga hastalıkları

Epilepsi Cerrahisi: (Sara hastalığı ameliyatları)

Epilepsi hastalığı, toplumun önemli bir kısmını etkileyen ve işlevselliği ciddi oranda kısıtlayabilen bir hastalıklar topluluğudur. Farklı çeşitleri olmakla birlikte, tıbbi tedaviye yanıt vermeyen uygun hastalarda cerrahî yöntemler ile oldukça iyi sonuçlar alınabilmektedir. Epilepsi hastalığında cerrahî tedaviye karar verilmesi genellikle uzun ve detaylı bir değerlendirme sürecinin sonunda gerçekleşmektedir. Bu süreçte gelişmiş görüntüleme teknikleri ve deneyimli Nöroradyoloji uzmanlarının değerlendirmeleri, Epilepsi hastalığı (Epileptoloji) konusunda uzmanlaşmış yetişkin ve çocuk Nöroloji uzmanlarının değerlendirmeleri, nöropsikiyatrik ve sosyal faktörlerin incelenmesi gibi aşamalardan geçilmektedir. Epilepsi cerrahisi yapılabilmesi için merkezde EEG, kamera kayıtlı uzun dönem monitörizasyon, fonksiyonel MR, invaziv EEG gibi teknolojik imkanların olması gerekmektedir. Ayrıca ameliyathanede de beyin haritalaması, nöromonitörizasyon, stereotaksi, nöronavigasyon gibi gelişmiş sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Hastanemizde epilepsi cerrahisi konusunda ileri düzeyde akademik ve teknik alt yapı mevcut olup, yüksek sayıda epilepsi cerrahisi uygulanmaktadır. 

Epilepsi cerrahisi alanında uygulanan cerrahi yöntemler ve hastalıklara örnekler: 

 • Temporal lob epilepsisi cerrahisi (amigdalohipokampektomi, temporal lobektomi)
 • Lezyonektomi (DNET, Kortikal displazi, düşük evreli glioma)
 • Hemisferotomi, fonksiyonel hemisferektomi
 • Korpus kallozotomi
 • Vagal sinir stimülasyonu (Epilepsi Pili)
 • İnvaziv derin ve kortikal EEG monitörizasyon

Stereotaktik & Fonksiyonel Nöroşirurji:

Stereotaktik cerrahi, beyindeki derin ve hassas yapılara gelişmiş geometrik uzaysal hesaplama yöntemleri ile minimal hasar ile ulaşmayı mümkün kılan yöntemdir. Fonksiyonel nöroşirurjide Parkinson Hastalığı, tremor, distoni gibi hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi, ağrı cerrahisi, psikiyatrik bazı hastalıkların ameliyatla tedavisi, spastisite cerrahisi ve bedensel işlevleri geri kazanmaya yönelik cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri gibi bölümlerle takım çalışması gerektirmektedir. Ameliyatların planlama ve gerçekleştirme aşamalarında yüksek teknoloji ürünü bilgisayar yazılımları, 3 boyutlu çerçeveler, elektronik cihazlar ve karmaşık enstrümanlar kullanılmaktadır. Az sayıda merkezde gerçekleştirilebilen, oldukça özellikli bazı cerrahi işlemleri içermektedir. 

Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirurji alanında uyguladığımız bazı ameliyat yöntemleri ve hastalıklar:

 • Stereotaktik biyopsi
 • Stereotaktik kraniyotomi
 • Beyin Pili ameliyatları (Parkinson hastalığı, Distoni, Tremor)
 • Talamotomi, pallidotomi
 • Trigeminal nevralji ameliyatları (Radyofrekans, enjeksiyonlar, mikrovasküler dekompresyon, Gamma Knife)
 • Hemifasyal spazm
 • Baklofen pompa implantasyonu (Spastisite ameliyatı)
 • Kordotomi, DREZ ameliyatı (Kanser ağrılarının azaltılması)
 • Spinal kord stimülasyonu (Ağrı pili – Omurilik pili)
 • Perkütan ağrı girişimleri (Epidural enjeksiyon, denervasyon, RF)
 • Psikocerrahi

Periferik Sinir Cerrahisi:

Periferik sinir cerrahisi, Nöroşirurji’nin merkezî sinir sistemi dışında kalan vücut kısımlarındaki sinirlerin, cerrahî tedavi gerektiren hastalıkları ile ilgilenen alanıdır. Çeşitli sinir sıkışmaları, sinir kılıfı tümörleri, sinir travmaları gibi durumların ameliyatla tedavisini içermektedir. 

Sık uygulanan bazı ameliyatlar ve hastalıklara örnekler:

 • Karpal tünel sendromu (el bileğinde sinir sıkışması)
 • Ulnar sinir tuzaklanması (kübital tünel sendromu) (dirsekte sinir sıkışması)
 • Nöroma
 • Malign periferik sinir kılıfı tümörü
 • Brakiyal pleksus yaralanması
 • Sinir kesileri
 • Sinir ateşli silah yaralanması
 • Sinir anostomozu

Nörotravma ve Genel Nöroşirurji:

Kazalarda ve diğer travmalarda kafa ve omurga sık etkilenen bölgelerdir. Travma geçiren hastalarda hızlı ve etkili değerlendirme ve müdahale ile hayati riskleri ve kalıcı hasarlanmaları en aza indirmek hedeflenir. Kliniğimiz hekimleri haftanın her günü 24 saat ulaşılabilir şekilde Nöroşirurjikal travma hastalarına gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Ayrıca travma dışı nedenlerle de genel nöroşirurjikal hastalıkların tedavisi etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Nörotravma ve Genel Nöroşirurji alanında sık cerrahî tedavi gerektiren hastalık ve cerrahî yöntemlere örnekler:

 • Epidural, subdural, intraparankimal, intraventriküler hematom (Beyin kanamaları)
 • Kafatası kırıkları
 • Omurga kırıkları
 • Omurilik kanamaları, yaralanması
 • Ateşli silah yaralanmaları
 • Kafa içi basınç artışı
 • Hidrosefali

Radyocerrahi:

Radyocerrahi, kafa içindeki belli bir noktaya ameliyat yarası oluşturmadan, tek seferde veya birkaç seferde yüksek doz radyasyon uygulanarak tümör veya tümör dışı bazı hastalıkların tedavi edilmesi yöntemidir. Genellikle belli boyutları aşmamış, açık ameliyat için riskli kabul edilen bölgelerdeki lezyonların tedavisinde tercih edilmektedir. Hastanemiz bünyesinde bulunan Gamma Knife ve Cyber Knife cihazları ile bu tedavi yöntemi uygulanabilmektedir. Ülkemizde sayılı merkezde uygulanabilen bu tedavi yöntemi, hastanemizde alanında uzman akademik kadro ile yıllardır yurt içi ve yurt dışından başvuran pek çok hastaya başarı ile uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için Gamma Knife Ünitesi’ne tıklayın

Radyocerrahi yöntemi ile tedavi edilen hastalıklara örnekler:

 • Vestibüler schwannoma (köşe tümörü)
 • Hipofiz adenomları
 • Meningioma
 • Metastazlar
 • Glial tümörler
 • AVM (arteriovenöz malformasyon) (damar yumağı)
 • Trigeminal nevralji
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Hareket bozuklukları