Sitede Ara

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

İstanbul Medipol Mega Hastanesi olarak amacımız, hastalığınız ile ilgili en iyi sağlık hizmetini vermek ve en kısa zamanda iyileşmenizi sağlamaktır.

Değerli Hastamız ve Yakını, Medipol Üniversitesi Hastanesi olarak, en kaliteli sağlık hizmetini almanız temel isteğimizdir.

Hak ve sorumluluklarınızı bilmeniz aldığınız hizmetin kalitesini yükseltecek ve sağlığınızın korunmasını sağlayacaktır. Sorumluluklarınızı da hatırlatarak haklarınızı korumayı taahhüt ediyoruz. Hak ve sorumluluklarınızla ilgili sorularınızı hizmet aldığınız kişiye, hekiminize ya da Hasta İlişkileri Müdürlüğümüz yetkililerine sorabilirsiniz. Ayrıca 444 70 44 numaralı çağrı merkezimizden ya da [email protected]'den mail adresinden bildirimlerinizi paylaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Medipol Üniversitesi Hastanesi

Hasta Olarak Ben ve Benim Yasal Temsilcimin Sahip Olduğu Haklar

Yaşam

 • Yaşam hakkımdan her ne suretle olursa olsun vazgeçilmeyeceğini bilme.

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma

 • Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmeti alma.
 • Irk, inanç, renk, ulusal köken, dil, soy, din, cinsiyet, cinsel eğilim, medeni durum, yaş, sakatlık, sağlık güvencesi, ekonomik ve sosyal durum, ayrımı yapılmadan tıbbi bakım ve tedavi hizmeti alma.
 • Tıbbi etik kurallar, uluslararası kalite standartları, teknoloji, konfor ve insan ilişkileri açısından tatmin edici seviyede hizmet alma.
 • Hizmetlerde öncelik hakkının yasa ve tıbbi kriterlere dayalı, objektif olarak verildiğini bilme.

Bilgi Edinme ve Haberleşme

 • Hizmet aldığım kişilerin isimlerini, kimliklerini ve mesleki unvanlarını bilme.
 • Sağlık durumum, uygulanacak tıbbi işlemler, işlemlerin faydaları ve sakıncaları, hastalığımın seyri ve alternatif tedavi seçeneklerine yönelik anlayacağım şekilde bilgi isteme.
 • Hizmet sürecime yönelik Medipol Sağlık Grubu ile diğer sağlık ya da eğitim kurumları arasındaki ilişkiyi bilme.
 • Kanunların izin verdiği ölçüde tıbbi kayıtlarımı inceleme ve gerekli hallerde düzeltilmesini isteme.
 • Değerlerime, inançlarıma, yaşam felsefeme saygılı, ruhi durumuma uygun nazik bir ifade ile bilgi alma.
 • Üniversite Hastane'sinde olduğumu ve bazı sağlık hizmeti sunucularının eğitildiği bilme.
 • Gerektiğinde tercüman desteği talep etme.

Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

 • Bilgilendirildikten sonra hizmet alacağım hekimi, sağlık personelini, sağlık kurumunu ve tedavi yöntemini seçme ve değiştirme.

Mahremiyet ve Özel Hayata Saygı Gösterilmesi

 • Hizmet alım süreçlerimde her türlü gizlilik ilkelerine, görsel ve işitsel mahremiyet esaslarına özen gösterilmesini isteme.
 • Hastane kuralları çerçevesinde refakatçi bulundurma ve ziyaretçilerimi belirleme.

Gizlilik

 • Tıbbi belgelerim, ödeme kaynağım ve tüm iletişim bilgilerimin kanun ile müsaade edilen haller dışında ölümden sonra bile gizli tutulmasını isteme.
 • Sağlık Bakanlığı'nın, benim ya da yasal temsilcimin onayı olmaksızın araştırma veya eğitim amaçlı tıbbi müdahale yapılmayacağını, araştırmaya katıldığımda yine rızam alınarak ismimin açıklanacağını bilme.

Rıza (Onam)

 • Acil durumlar dışında ve kanunda belirtilen usullere göre her türlü teşhis yöntemi ve tedaviye başlanmadan önce onay verme.
 • İsteklerimi dile getiremez hale geldiğimde önceden belirlediğim organ, doku nakli vericisi olma gibi taleplerimin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirileceğini bilme.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

 • Yasaların izin verdiği ölçüde tedaviyi reddetme ve bu kararımın tıbbi sonuçları hakkında bilgilendirilme.

Ağrı Yönetimi

 • Ağrımın değerlendirilmesini ve uygun yöntemle giderilmesini isteme.

Danışma (Konsültasyon)

 • Hekimim gerekli gördüğünde ya da talebim üzerine diğer hekimlere danışma.

Güvenlik

 • Can ve mal güvenliğimin sağlanmasını için tehlike ve suiistimalden korunma.

Dini Hizmetlerden Yararlanma

 • İmkânlar ölçüsünde dini vecibelerimi yerine getirme, sosyal ve psikolojik destek alma.

Şikâyet ve Tazminat

 • Şikâyet, teşekkür ya da önerilerimi bildirme, yasal haklarım saklı kalmak üzere şikâyetimin gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucuna yönelik bilgilendirilme.
 • Tedavim sırasında fiziksel, manevi veya psikolojik zarar görürsem tazminat alma.

Hasta Olarak Ben ve Benim Yasal Temsilcimin Sahip Olduğu Sorumluluklar

Bilgi Verme

 • Mevcut şikâyetlerim, geçirdiğim hastalıklar, uygulanan tedaviler, kullandığım ilaçlar ve sağlığım ile ilgili diğer tüm bilgileri zamanında ve doğru olarak bildirme.
 • Tedavi süreci boyunca beklenmeyen değişiklikleri, oluşabilecek uyumsuzlukları hekimim ve diğer sağlık çalışanlarına bildirme.

Önerilere Uyma

 • Bakım ve tedavime en geniş ölçüde katılma, her konuda tüm çalışanlarla işbirliği içinde olma.
 • Yapılacak işlemler, tedavi, ilaçlar ile ilgili tavsiyeler ve benden beklenenleri anlamadığımda mutlaka sorma, uygulamam söz konusu olamayacaksa hekimim ve diğer sağlık çalışanına bu durumu bildirme.

Planlanan Tedaviyi Reddetme

 • Önerilen tedavi planını uygulamayı reddettiğimde bu tercihime bağlı karşılaşacağım sonuçları kabul etme.

Ağrı Yönetimi

 • Hekimim ve diğer sağlık çalışanlarına ağrımı bildirme, ağrımın giderilmesi sürecinde işbirliğinde bulunma.

Kural ve Uygulamalar

 • Kurumun belirlediği ziyaretçi, refakatçi bulundurma gibi kural ve uygulamalara uyma.
 • Acil durumlar dışında randevularımın tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri bildirme.
 • Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerimdeki değişiklikleri zamanında bildirme.
 • Bulaşıcı hastalık halinde uygun zaman ve koşullarda Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre transfer edilme.

Tetkik ve Tedavi Giderleri

 • Sağlık giderlerimi karşılayacak kurumu bildirme, acil müdahalelerde daha sonra olmak koşulu ile gerekli resmi belgeleri sağlama.
 • Tetkik ve tedavi giderlerini belirlenen süre içinde ödeme.

Saygı Gösterme

 • Diğer hastalar, aileleri ve çalışanlara saygılı olma, gürültüyü ve karışıklığı kontrol etmeye yardımcı olma.

Uygunsuz Talepte Bulunmama

 • Uygun görülmeyen ve tedavi planımda bulunmayan uygulama ya da ilaç talep etmeme.

Ödeme Sorumluluğu

 • Diğer hastalar, aileleri, çalışanlar ve kurumun eşyalarına tahrip etmeme, tahrip durumunda bedelini ödeme.