Sitede Ara

Yağmurlu hava ağrıları gerçekten artırır mı?

“Dizlerim ağrıyor, yağmur yağacak” diyen aile büyükleriniz var mı? Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Salim Göktepe, “Benim hem annem hem de pek çok ağrılı hastam nemli havalarda ağrılarının arttığından yakınır. Peki, bu inanışın gerçekten temeli var mıdır? ‘Beni bu güzel havalar mahvetti’ diyen şairin aksine bizi bu kötü havalar mı mahvetmektedir" diyor ve yağmur/ağrı ilişkisine açıklık getiriyor. Nemli havalarla romatizmal ağrılar arasında ilişki olduğu inancının Hipokrat zamanına kadar uzandığını belirten İstanbul Özel Medipol Mega Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Algolji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Salim Göktepe, meteorolojinin atmosferik değişiklikleri ile insan arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıkladı: "Hava şartları insan sağlığı üzerinde tartışılmaz etkiler yaptığı güneş çarpması ve bahar alerjisi gibi durumlar hepimizce bilinmektedir. Buna karşın nemli havaların romatizmal hastalıklara neden olduğunu ya da kötüleştirdiğini bilimsel kanıtlara dayanarak söylemek mümkün değildir. O halde nemli havalar -eğer doğruysa- ağrıları nasıl artırmaktadır? Bu sorunun cevabı kesin olarak bilinmiyor. Basınç düşünce eklemler şişer Havadaki ısı, atmosfer basıncı ve nem değişikliklerinin etkili olabileceği kabul ediliyor. Bunlar arasında en çok kabul gören teori atmosfer basıncı teorisidir. Buna göre nemli havalarda atmosfer basıncı düşer ve bu da eklemlerin çevresindeki dokularda şişmeye neden olur. Bu duruma örnek olarak bir balonun etrafındaki basınç azaldığında balonun şişmesi gösterilmektedir. Şişmenin ise sinir uçlarını etkileyerek ağrıları artırdığına inanılmaktadır. Bunun en çok kireçlenme, fibromiyalji, tendinit, bursit gibi durumlar üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir." Taraftarlar ve karşıtlar An­cak bu te­ori­nin ta­raf­tar­la­rı ol­du­ğu ka­dar kar­şıt­la­rı­nın da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Gök­te­pe, kar­şı cep­he­de­ki­ler nem­li ha­va­lar­da olu­şan ba­sınç de­ği­şik­li­ği­nin as­lın­da çok kü­çük bir ba­sınç de­ği­şik­li­ği ol­du­ğu­nu, bu ka­dar­lık bir ba­sınç de­ği­şik­li­ği­ni yük­sek bir bi­na­nın asan­sö­rün­de inip çı­kar­ken de ya­şa­dı­ğı­mı­zı, oy­sa kim­se­nin bu sı­ra­da ağ­rı­la­rı­nın art­tı­ğın­dan ya­kın­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren­le­rin de ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor ve so­ru­yor: "Pe­ki, hiç­bir te­ori­nin tam ola­rak ka­bul gör­me­di­ği bu ko­nu­da bi­lim ne di­yor?" Bilimsel kanıt falan anlamam diyorsanız Nem­li ha­va­lar­la ağ­rı­lar ara­sın­da­ki iliş­ki­yi des­tek­le­yen az sa­yı­da bi­lim­sel ça­lış­ma mev­cut ol­mak­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu böy­le bir iliş­ki­nin var­lı­ğı­nı gös­te­re­me­di­ği­ni be­lir­ten Prof. Dr. Ah­met Sa­lim Gök­te­pe, bu­nun psi­ko­lo­jik fak­tör­ler­le iliş­ki­li ol­du­ğu­nu, yağ­mur­lu ha­va­lar­da in­san­la­rın ken­di­le­ri­ni da­ha kö­tü his­set­tik­le­ri­ni, bu­nun da ağ­rı­la­rı ar­tır­dı­ğı­nı sa­vu­nan bi­lim in­san­la­rı­nın var ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek şun­la­rı ek­li­yor: Şemsiyenizi yanınıza alın "Bu­gün için bi­lim­sel ça­lış­ma­lar ışı­ğın­da ka­bul gö­ren tez, nem­li ha­va ile ağ­rı ara­sın­da bir iliş­ki ol­ma­dı­ğı eğer iliş­ki var­sa bi­le bu­nun önem­sen­me­ye­cek ka­dar kü­çük ol­du­ğu­dur. Siz bü­tün bun­la­ra rağ­men ‘Ben bi­lim­sel ka­nıt fa­lan an­la­mam, be­nim ba­ba­an­nem ne za­man yağ­mur ya­ğa­ca­ğı­nı söy­le­se hak­lı çı­kı­yo­r’ di­yor­sa­nız, be­nim si­ze ve­re­cek bir tek tav­si­yem ola­cak­tır: Şem­si­ye­ni­zi ya­nı­nı­za alın.” http://www.bugun.com.tr/saglik/yagmurlu-hava-agrilari-gercekten-artirir-1852860.html
06 Ekim 2015, Salı