Sitede Ara

Çocuklarda da hi­per­tan­si­yo­n sorunu görülebiliyor

Eriş­kin ça­ğı has­ta­lı­ğı ola­rak bi­li­nen hi­per­tan­si­yo­n çocukluk çağına indi. Me­di­pol Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Ço­cuk Nef­ro­lo­ji­si Uz­ma­nı Doç. Dr. Ci­han­gir Ak­gün, ço­cuk­lar­da gö­rül­me­ye baş­la­nan hi­per­tan­si­yo­nun asıl se­be­bi­nin bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­mız­da­ki de­ği­şik­lik­ler ve ha­re­ket­siz ya­şam ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di. Ak­gün, “Fast ­fo­od tar­zı bes­le­nen ço­cuk­lar­da, obe­zi­te ve in­sü­lin di­ren­cini ar­tı­yor. Ki­lo alan ço­cuk­lar tan­si­yon prob­le­mi ile tanışı­yo­r” de­di. Akıl­lı te­le­fon sen­dro­mu­na dö­nüş­tü Doç. Dr. Ak­gün, hi­per­tan­si­yon ta­nı­sı ko­nu­lan ço­cuk­la­rın has­ta­ne­ye, baş ağ­rı­sı, bu­run ka­na­ma­sı, ku­lak çın­la­ma­sı, gör­me bo­zuk­lu­ğu gi­bi şi­kâ­yet­le­ri ile gel­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Es­ki­den ko­şan, oy­na­yan ço­cuk­la­rın şim­di­ler­de sa­at­ler­ce akıl­lı te­le­fon­lar­la va­kit ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ak­gün, bu du­ru­mun obe­zi­te, hi­per­tan­si­yon ve in­sü­lin di­ren­ci­ne ze­min ha­zır­lı­yor. Me­ta­bo­lik sen­drom ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ra­hat­sız­lı­ğın, ade­ta bir akıl­lı te­le­fon sen­dro­mu­na dö­nüş­tü­ğü­nü be­lir­ti­yor. Ço­cuk­la­rın spor yap­ma­ya teş­vik edil­me­le­ri, bil­gi­sa­yar, te­le­viz­yon, akıl­lı te­le­fon gi­bi tek­no­lo­ji­nin ge­tir­di­ği ürün­ler­le 45 da­ki­ka­dan faz­la va­kit ge­çir­me­me­li. Böb­rek yet­mez­li­ği­ne ka­dar iler­ler Ço­cuk­lar­da gö­rü­le­bi­len hi­per­tan­si­yon, baş­ta göz­le­ri­ne ve böb­rek­le­ri­ne ol­mak üze­re tüm or­gan­la­rı­na ha­sar ve­re­bi­li­yor. Böb­rek­ler­de­ki ha­sar, böb­rek yet­mez­li­ği­ne ka­dar iler­ler­ken, göz­ler­de or­ta­ya çı­kan ha­sar cid­di gör­me ka­yıp­la­rı­na se­bep ola­bi­li­yor. Da­ha ağır va­ka­lar­da be­yin ka­na­ma­la­rı ile kar­şı­la­şı­la­bi­li­yor. BU RAHATSIZLIĞI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN - Tuz oranı çok yüksek olduğu özellikle cipsten, hamburger gibi fast food ürünlerinden ve obeziteye ciddi zemin hazırladığı için kola gibi içeceklerden çocuklar uzak tutulmalı. - Bazen şekerli zannettiğimiz bisküvi ve krakerlerde ciddi oranda tuz bulunduğundan bu ürünlerin tüketimlerinde dikkatli olunmalı. Faydalı bir yiyecek olan kuru yemişin de tuzsuz olanı tercih edilmeli. - Balık, balık yağı, zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler içeren Akdeniz diyetine ağırlık verilmeli.
04 Mayıs 2015, Pazartesi