Sitede Ara

Bahar yorgunu musunuz yoksa vitamin yoksunu mu?

D vitamini en çok güneşin ultraviyole ışınlarının etkisiyle sentezlenebiliyor. Kışın güneş ışınlarının yeterince dik gelmemesi ve güneşli günlerin azlığı D vitamini düzeylerinin düşmesine yol açıyor. Ancak daha önemlisi güneşten ne kadar faydalanıldığı. Yüksek faktörlü kremler engelliyor Medipol Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Dört duvar arasında gününü geçiren bir insan Arabistan Çölü’nde yaşasa bile ciddi D vitamini eksikliği ile karşılaşabiliyor. Ciltte melanin pigmenti arttıkça vitamin D sentezi azalıyor. Yani esmer tenliler D vitamini eksikliği için daha riskli. Yüksek faktörlü güneş kremleri de D vitamini yapımını önemli ölçüde azaltıyor” dedi. Ülkemizde halk sağlığı problemi Gelişmiş ülkelerde sütlere D vitamini takviyesi yapıldığından, vitamin D eksikliği daha az görülüyor. Ancak ülkemizde yapılmıyor bu nedenle eksikliği çok yaygın. Özellikle uzun mesai saatlerini kapalı ortamlarda geçiren doktorlar ve sağlık çalışanları, diğer ofis çalışanları gibi ciddi eksikliği riski ile karşı karşıya. Fazlası da sorun oluşturuyor D vi­ta­mi­ni faz­la­lı­ğı sey­rek de ol­sa so­run ya­ra­tı­yor. Kan­da kal­si­yu­m yük­sel­me­si, böb­rek bo­zuk­lu­ğu ris­ki ve uzun va­de­de böb­rek ta­şı olu­şa­bi­li­yor. D vi­ta­mi­ni dü­ze­yi kan­da 25-OH vi­ta­min D dü­ze­yi ile öl­çü­lü­yor. 12 ng/ml al­tı cid­di ek­sik­lik ola­rak ni­te­le­ni­yor. 12-20 ara­sı ha­fif ek­sik­lik gö­rü­lür­ken, son ve­ri­ler ide­al ola­rak 50-60 ng/ml üze­ri­ni ka­bul edi­yor. Eğer bu dü­zey nor­mal ka­bul edi­le­cek olur­sa ül­ke­miz­de nor­mal D vi­ta­mi­ni dü­ze­yi­ne sa­hip in­san­lar yüz­de 1-2’yi geç­mez. D vitamini düştükçe daha sık acıkılıyor D vitamini eksikliğinin ilk ve en yaygın bulgularından birinin iştah artışı, özellikle karbonhidratlı gıdalara karşı istek artıyor, daha sık acıkılıyor. Obezlerde D vitaminin düzeyinin düşük olduğu biliniyor. D vitaminini düzeltmeden diyet programlarında da başarılı olunamıyor. İştah artışının yanı sıra gündüz uyuklamaları, yemek sonrası rehavet hali de vitamin D eksikliğinin erken bulgularından biri. Bu da genellikle yemeği takip eden saatlerde hızlı şeker düşmesi neticesi ortaya çıkıyor. Düzeyler düzeltildikten sonra gün içindeki uyuklamalar azalıyor, kahvaltı ya da öğle yemeğinden sonra meydana gelen performans düşüklükleri geçiyor. Kas ve kemikleriniz ağrıyorsa dikkat! D vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği­nin bir di­ğer bul­gu­su kas ağ­rı­la­rı. Kas­lar­da ça­buk tu­tul­ma­lar, ka­sıl­ma ve kramp­lar gö­rü­lü­yor. Bağ­daş ku­rmak gibi do­la­şı­mın bo­zul­du­ğu otur­ma po­zis­yon­la­rın­da da­ha ça­buk ka­sıl­ma ve kramp­lar or­ta­ya çı­kı­yor. Ek­sik­li­ğin de­re­ce­si ar­tık­ça ke­mik ağ­rı­la­rı or­ta­ya çı­kı­yor. En sık ba­cak­lar­da­ki ke­mik­ler ağ­rı­yor. Bu uzun sür­müş cid­di D vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği­nin bir bul­gu­su ola­rak ta­nım­la­nı­yor. Bu dö­nem­de ke­mik­le­rin kı­rıl­gan­lı­ğı da ar­tı­yor. Kan­ser­den kalp has­ta­lık­la­rı­na pek çok has­ta­lı­ğın ne­den­le­rin­de vi­ta­min D ek­sik­li­ği­nin rol ala­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­lü­yor. Pek çok kan­ser tü­rün­de vi­ta­min D dü­ze­yi dü­şük bu­lu­nu­yor. http://www.bugun.com.tr/saglik/sizde-de-aynisi-olabilir-haberi/1546280
20 Mart 2015, Cuma