Sitede Ara

Annelere önemli uyarı: Yemek yedirirken bebeğinizle konuşun

Be­bek­lik dö­ne­min­de baş­la­yan ta­mam­la­yı­cı bes­len­me ço­cu­ğun tüm ha­ya­tını et­ki­li­yor. Me­di­pol Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Ço­cuk Gas­tro­en­te­ro­lo­ji, He­pa­to­lo­ji ve Bes­len­me Uz­ma­nı Doç. Dr. Gök­han Bay­soy; be­bek­lik dö­ne­min­de­ki bes­len­me ha­ta­la­rı­nın bü­yü­me ge­ri­li­ği­ne da­ve­ti­ye çı­kar­dığı­nı vur­gu­la­dı. Bay­soy bes­len­mey­le il­gi­li önem­li bil­gi­ler pay­las­tı­… BEYİN GELİŞİMİNİN EN HIZLI OLDUĞU YILLAR An­ne sü­tü do­gum­dan son­ra­ki ilk 6 ay be­be­gin tüm be­sin ge­rek­si­nim­le­ri­ni ka­ris­la­mak­ta­dir. Al­tin­ci ay­dan son­ra be­bek­le­re an­ne sü­tü­nün ya­nin­da ek be­sin­le­rin bas­lan­di­gi dö­nem ta­mam­la­yi­ci bes­len­me ola­rak ad­lan­di­ril­mak­ta­dir. Ta­mam­la­yi­ci bes­len­me be­be­gin bü­yü­me­sin­de kri­tik bir dö­nem olup bu dö­nem­de be­be­gin ka­ti gi­da­la­ri çig­ne­me­yi ög­ren­me­si ve be­sin­le­ri gü­ven­li bir se­kil­de ak­ci­ge­ri­ne ka­çir­ma­dan yut­ma­yi ög­ren­me­si ge­rek­mek­te­dir. Ta­mam­la­yı­cı bes­len­me­nin baş­lan­ma­ma­sı ya da be­sin­le­rin be­be­ğin ge­li­şim dü­ze­yi­ne uy­gun ve­ril­me­me­si, dü­şük ka­lo­ri­li içe­cek ya da yi­ye­cek­le­rin ve­ril­me­si ki­lo alı­mı­nı olum­suz yön­de et­ki­le­mek­te­dir. Bu du­rum, be­bek­le­rin be­yin ge­lişi­mi­nin en hız­lı ol­duğu ya­şa­mın ilk 2-3 yı­lın­da ye­ter­siz bes­len­me­si­ne yol aç­mak­ta­dır. HATALI BESLENME DAVRANIŞSAL SORUNLAR ORTAYA ÇIKARTIYOR Be­be­ğe ve­ri­len be­sin­le­rin kı­va­mı­nın yaş­la bir­lik­te ar­tı­rıl­ma­sı da önem ta­şı­mak­ta­dır. Be­bek 6-7 ay ci­va­rin­da ge­nel­lik­le pü­re tar­zın­da be­sin­le­ri yi­ye­bi­lir­ken, 8. ay­dan son­ra ça­tal­la ezi­le­rek kü­çük par­ça­lar ha­li­ne ge­ti­ril­miş be­sin­le­ri, 9.10. ay­dan son­ra da ezil­me­miş yu­mu­şak be­sin­le­ri eli­ne ala­rak ken­di­si yi­ye­bil­mek­te­dir. Ka­tı be­sin­le­rin çiğ­ne­nip yu­tul­ma­sı be­bek için bir öğ­ren­me sü­re­ci ol­du­ğu için ta­mam­la­yı­cı bes­len­me­nin baş­lan­dığı dö­nem­de bes­len­me sı­ra­sın­da ök­sür­me, öğür­me, be­si­ni tü­kür­me gi­bi be­lir­ti­ler ola­bi­lir. Bu be­lir­ti­ler yan­lış yo­rum­la­na­rak be­bek­le­re sü­rek­li blen­der­den ge­çi­ril­miş be­sin­ler ve­ril­me­si de be­be­ğin çiğ­ne­me­yi öğ­re­ne­me­me­siy­le so­nuç­la­na­cak­tır. Be­bek­le­re ay­la­rı­na uy­gun kı­vam­da be­sin­le­rin ve­ril­me­me­si hem bes­len­me ye­ter­siz­liği­ne hem de bes­len­mey­le il­gi­li dav­ra­nış­sal so­run­la­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na yol aça­bi­lir. So­nuç ola­rak ta­mam­la­yı­cı bes­len­me be­bek­lik­te­ki kri­tik dö­nem­ler­den bi­ri­si olup bu dö­nem­de ya­pı­la­cak ha­ta­lar be­bek­te bü­yü­me ge­ri­li­ği­ne ve dav­ra­nış so­run­la­rı­na yol aça­bil­mek­te­dir. YEMEĞİNİ AİLE SOFRALARINDA YEDİRİN Öğün­le­rin be­bek için bir öğren­me ve sos­yal­leş­me ala­nı ol­du­ğu ve be­bek­le­rin gö­re­rek ve ya­pa­rak ög­ren­di­ği akıl­da tu­tu­la­rak 6. ay­dan son­ra müm­kün olan her se­fer­de be­bek­le­rin öğün­le­re ai­le sof­ra­sın­da ka­tıl­ma­la­rı sağ­lan­ma­lı­dır. YAVAŞ VE SABIRLA BESLEYİN Tamamlayıcı beslenme sırasında Dünya Sağlık Örgütü’nün “duyarlı besleme” olarak adlandırdığı yaklaşımın uygulanması önemlidir. Duyarlı besleme davranışında bebeklerin yavaşça ve sabırla beslenmesi, yemek yemeğe teşvik edilmeleri ancak kesinlikle zorlanmamaları, beslenme sırasında bebekle konuşulması ve göz temasının sürdürülmesi vurgulanmaktadır. ZORLA YEMEK YEDİRMEYİN Be­bek­ler bir ya­şı­na yak­laş­tık­ça ken­di ken­di­le­ri­ni bes­le­mek­ten zevk al­dık­la­rı ve bu­na en­gel olun­du­ğun­da tep­ki gös­te­re­cek­le­ri ve bes­len­me­yi red­de­de­bi­le­cek­le­ri de akıl­da tu­tul­ma­lı­dır. Be­bek­le­rin ta­mam­la­yı­cı bes­len­me dö­ne­min­de bes­len­me ara­la­rı­nın uza­ya­ca­ğı da unu­tul­ma­ma­lı­dır. Be­bek­le­rin 6. ay­dan son­ra da 2-3 sa­at gi­bi ara­lık­lar­la sık bes­len­me­si ya da aç de­ğil­ken bes­len­me­si be­be­ği üz­mek­te, si­nir­len­dir­mek­te ve bes­len­me­ye kar­şı olum­suz duy­gu­lar, mi­de bu­lan­tı­sı ya da kus­ma gi­bi tep­ki­ler gös­ter­me­si­ne ne­den ol­mak­ta­dır. Bu du­rum, be­be­ğe ba­kan ki­si­ler­de iş­tah­sız­lık ola­rak yo­rum­la­na­bil­mek­te ve be­be­ğe ge­rek­siz tet­kik­ler ya­pıl­ma­sı­na ve te­da­vi­ler uy­gu­lan­ma­sı­na yol aç­mak­ta­dır. http://saglik.bugun.com.tr/yemek-yedirirken--haberi/1381913
08 Aralık 2014, Pazartesi