بحث الموقع

برفيسور.دكتور Mustafa KESKİN

الجراحة التجميلية والترميمية

باغجيلار مستشفى ميديبول ميجا الجامعي / كوشويولو مستشفى ميديبول اسطنبول
اللغات الأجنبية

اللغة الإنجليزية

إرسال البريد الإلكتروني
2010Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2010 - 2015Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2009 - 2009
2009 - 2009
2007 - 2007
2006 - 2006
2006 - 2007Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2005 - 2005
2004 - 2004
2004 - 2010Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
2004 - 2010Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
2003 - 2004Providence Hospitals And Medical Centers, Institute For Craniofacial And Reconstructive Surgery, Southfield, MI, ABD
2002 - 2002
1996 - 2002Ondoku Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
2017İstanbul Medipol Üniversitesi, Plastik ve Rekostrüktif Cerrahi
2011Tıpta Uzmanlık Kurulu, Plastik ve Rekostrüktif Cerrahi, El Cerrahisi
2011TIPTA UZMANLIK KURULU, PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ, EL CERRAHİSİ
2010Selçuk Üniversitesi, Plastik ve Rekostrüktif Cerrahi
2002Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Plastik ve Rekostrüktif Cerrahi
2002Oondokuz Mayıs Üniversitesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi
1996GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
1996Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Eroğlu, L., M. KESKİN, E. Güneren ve O.A. Uysal, “Tie-Over Dressing Using a Buckle,” Plast Reconstr Surg, 103, 2092-3 (1999). 2. Eroğlu, L., E. Güneren, M. KESKİN, O.A. Uysal ve Y. Tomak, “The extended V-Y Flap for Coverage of a Mid-Plantar Defect,” Br J Plast Surg, 53, 708-10 (2000). 3. Eroğlu, L., M. KESKİN, H. Akbaş, E. Güneren ve A. Demir, “Using Surgical Drapes to Prevent Airflow to Closed Suction Drains,” Plast Reconstr Surg, 108, 2179-80 (2001). 4. Akbaş, H., M. KESKİN, E. Güneren, L. Eroğlu, A. Demir ve O.A. Uysal, “Unilateral Osteotomies for Externally Deviated Noses,” Aesthetic Plast Surg, 26, 413-5 (2002). 5. Güneren E., M. KESKİN, O.A. Uysal, E. Arıtürk ve A.G. Kalaycı, “Fournier’s Gangrene as a Complication of Varicella in a 15-Month-Old Child,” J Pediatr Surg, 37, 1632-3 (2002). 6. Akbaş, H., M. KESKİN, E. Güneren, L. Eroğlu ve O.A. Uysal, “Obstetric Mandibular Fracture During Episiotomy in Vaginal Delivery,” Ann Plast Surg, 50, 440-1 (2003). 7. Akbaş, H., M. KESKİN, E. Güneren, L. Eroğlu ve O.A. Uysal, “Reconstruction of Columella, Membranous Septum, and Upper Lip in a Single Stage Operation,” Br J Plast Surg, 56, 291-2 (2003). 8. M. KESKİN, H. Akbaş, O.A. Uysal, S. Canan, M. Ayyıldız, E. Ağar ve S. Kaplan, “Enhancement of Nerve Regeneration and Orientation across a Gap with a Nerve Graft within a Vein Conduit Graft: A Functional, Stereological, and Electrophysiological Study,” Plast Reconstr Surg, 113, 1372-1379 (2004). 9. Jackson, I.T., M. KESKİN, R. Yavuzer ve C.P Kelly, “Compartmentalization of Massive Vascular Malformations,” Plast Reconstr Surg, 115, 10-21 (2005). 10. Kelly, C.P., R. Yavuzer, M. KESKİN ve I.T. Jackson, “Treatment of Chronic Frontal Sinus Disease with the Galeal-Frontalis Flap: a Long-Term Follow-Up,” Plast Reconstr Surg, 115, 1229-36 (2005). 11. M. KESKİN, A. Duymaz, Z. Tosun ve N. Savacı, “Tissue Necrosis Following a Honey Bee Sting,” Ann Plast Surg, 55, 114-5 (2005). 12. M. KESKİN, ve I.T. Jackson, “Airway Management in Craniofacial Anomalies,” Eur J Plast Surg, 28, 253-258 (2005). 13. M. KESKİN, Z. Tosun, A. Duymaz ve N. Savacı, “Frostbite Injury Due to Improper Usage of an Ice Pack,” Ann Plast Surg, 55, 437-8 (2005). 14. M. KESKİN, R. Yavuzer, C.P. Kelly ve I.T. Jackson, “External Filling Ports in Tissue Expansion: Confirming Their Safety and Convenience,” Plast Reconstr Surg, 117,1543-51 (2006). 15. M. KESKİN, Z. Tosun, C. Uçar ve N. Savacı, “Pyoderma Gangrenosum in a Battered Child,” Ann Plast Surg, 57, 228–30 (2006). 16. Şimşek, T., M. KESKİN ve L. Eroğlu, “The Extended Uses of Foley Catheter in Plastic Surgery,” Indian J Plast Surg, 39, 111-112 (2006). 17. M. KESKİN, Z. Tosun ve N. Savacı, “An Easy Way to Externalize the Filling Port of a Tissue Expander,” Ann Plast Surg, 57, 78-9 (2006). 18. Bello-Rojas, G., I.T. Jackson, M. KESKİN, C.P. Kelly, K. Dajani, R. Studinger, E.M. Kim, D. Lincoln, B. Silberberg ve A. Lee, “The Use of Polyacrylamide Gel in Soft-Tissue Augmentation: An Experimental Assessment,” Plast Reconstr Surg, 119, 1326-36 (2007). 19. M. KESKİN, Z. Tosun, H. Toy ve N. Savacı, “Subdermal Fibrous Hamartoma of Infancy in the Hand,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 41, 211-4 (2007). 20. Duymaz A, F.E. Karabekmez, Z. Tosun, M. KESKİN, ve N. Savacı, “A Rare Complication of Diabetes Mellitus: Isolated Sartorius Muscle Necrosis,” Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews, 1, 271-272 (2007). 21. M. KESKİN., T. Beydes, Z. Tosun ve N. Savacı, “Polyurethane Spray Foam Burn,” Burns, 34, 1041-3 (2008). 22. Tosun, Z., F.E. Karabekmez, M. KESKİN, A. Duymaz ve N. Savacı, “Allogenous Cartilage Graft versus Autogenous Cartilage Graft in Augmentation Rhinoplasty: A Decade of Clinical Experience,” Aesthetic Plast Surg, 32, 252-60 (2008). 23. Kelly, C.P., R. Yavuzer, M. KESKİN, M. Bradford, L. Govila ve I.T. Jackson, “Functional Anastomotic Relationship between the Supratrochlear and the Facial Artery: An Anatomic Study,” Plast Reconstr Surg, 121,458-65 (2008). 24. M. KESKİN., Z. Tosun ve N. Savacı, “Seventeen Years of Experience with Reduction Mammaplasty Avoiding a Vertical Scar,” Aesthetic Plast Surg, 32, 653-9 (2008). 25. Karabekmez, F.E., A. Duymaz, M. KESKİN ve Z. Tosun, “ Huge Deforming Brown Tumour at the Maxilla and Mandible in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 61, 1404-5 (2008). 26. Duymaz A., F.E. Karabekmez, M. KESKİN ve Z. Tosun, “Neurofibromatosis in a Family: Is There a Tendency to One Side of the Face?,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 61,1169 (2008). 27. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, Z. Tosun, M. KESKİN, M. Karameşe ve N. Savacı, “Reconstruction with Galeal Frontalis Flap of Depressed Forehead Region in Progressive Hemifacial Atrophy,” J Craniofac Surg, 19, 1104-6 (2008). 28. M. KESKİN, F.E. Karabekmez, E. Yılmaz, Z. Tosun ve N. Savacı, “Vacuum-Assisted Closure of Wounds and Anxiety,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 42, 202-5 (2008). 29. M. KESKİN, C.P. Kelly, A. Moreira-Gonzalez, C. Lobocki, M. Yarim, S. Kaplan ve I.T. Jackson, “Repairing Critical-Sized Rat Calvarial Defects with a Periosteal Cell-Seeded Small Intestinal Submucosal Layer,” Plast Reconstr Surg, 122, 400-9 (2008). 30. Karabekmez, F.E., A. Duymaz, M. KESKİN ve Z. Tosun, “Squamous Cell Carcinoma on Cutaneous Leishmaniasis Lesion,” Dermatol Surg, 34, 1742-3 (2008). 31. M. KESKİN, F.E. Karabekmez, B.T. Özkan, M.C. Avunduk, Z. Tosun ve N. Savacı, “Simultaneous Occurrence of Facial Fibrous Dysplasia and Ameloblastoma,” J Craniomaxillofac Surg, 37, 102-5 (2009). 32. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. KESKİN, ve Z. Tosun, “Is it a Chemical Burn or an Irritant Contact Dermatitis?,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, DOI:10.1016/j.bjps.2008.08.026. 33. M. KESKİN, R. Toksöz, O. Özbek, Z. Tosun ve N. Savacı, “Compartmentalization of Inoperable High Flow Vascular Malformation,” Eur J Plast Surg, 32, 205-8 (2009). 34. M. KESKİN, T. Beydeş, Z. Tosun, ve N. Savacı, “Close Range Gun Shot Injuries of the Hand with the Mole Gun,” Journal of Trauma, 67, 139-142 (2009). 35. M. KESKİN, N. Karalezli, Z. Tosun ve N. Savacı, “Formation of Osteocartiaginous Exostosis Resulting From the Raising of a Lateral Supramalleolar Flap,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, DOI: 10.1080/02844310902745685. 36. M. KESKİN, Z. Tosun ve N. Savacı, “The Importance of Keeping Structural Integrity of the Lateral Crus in Tip Rhinoplasty," Aesthetic Plast Surg, DOI 10.1007/s00266-009-9358-4. 37. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. KESKİN ve Z. Tosun, “Parry-Romberg Syndrome: Facial Atrophy and Relationship with the Other Part of the Body Involvement,” Annals Plastic Surg, 63, 457-461 (2009). 38. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. KESKİN ve Z. Tosun, “Reconstruction of a double pathology on a soft palate. Hairy polyp and cleft palate” Annals Plastic Surg, 63, 393-395 (2009). 39. Kelly CP, A. Gupta, M. KESKİN, IT Jackson, “A New Design of a Dorsal Flap in the Rat to Study Skin Necrosis and its Prevention,” J Plast Reconstr Aesthet Surg. DOI: 10.1016/j.bjps.2009.08.011 (2010). 40. M. KESKİN., M. Sutcu, Z. Tosun, N. Savaci, “Reconstruction of Total Lower Lip Defects Using Radial Forearm Free Flap with Subsequent Tongue Flap,” J Craniofac Surg, 21, 349-51 (2010). 41. Tosun Z, F.E. Karabekmez, A. Duymaz, A. Ozkan, M. KESKİN, M.C. Avunduk, “Preventing Negative Effects of Smoking on Microarterial Anastomosis,” Ann Plast Surg. 65, 91-5 (2010). 42. N.Seyhan, M. KESKİN, Z. Tosun, N. Savaci. Extensor Tendon Rupture Due to Cutaneous Leichmaniasis: a Case Report. Hand Surg. 2010;15(2):131-3. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler M. KESKİN, Z. Tosun ve N. Savacı, “Reduction Mammaplasty Avoiding a Vertical Scar,” Oncoplastic and Reconstructive Surgery of the Breast, Second Edition edited by Guidubaldo Querci della Rovere, John R Benson, Paul Harris, and Maurizo Nava, 2011, Informa Healthcare USA, Inc. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. M. KESKİM, ve O.A. Uysal, “Dijital Görüntülemenin Plastik Cerrahide Kullanımı”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 8, 180 (2000). 2. Akbaş, H., E. Güneren, L. Eroğlu, A. Demir, M. KESKİN ve O.A. Uysal, “İleri Derece Rinofima: Vaka Sunumu”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 197 (2001). 3. Akbaş, H., E. Güneren, L. Eroğlu, A. Demir, M. KESKİN, ve O.A. Uysal, “İlginç Termal Yanık Vakası”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 203 (2001). 4. Tosun, Z., A. Özkan, M. KESKİN ve N. Savacı, “Alveol Yarıklı Hastaların Operasyon Öncesi ve Sonrası Dönemde Periapikal ve Oklüzal Grafi ile Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 21, 11-16 (2005). 5. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. KESKİN, M. Sütçü ve Z. Tosun, “Ekstended V-Y flep ile Büyük Yüz Defektlerinin Rekonstrüksiyonu”, Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 24, 97-100 (2008). 6. M. KESKİN, Z. Tosun, A. Duymaz ve N. Savacı “Çocuklarda Görülen Dudakların Elektrik Yanığı: Olgu Sunumu”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 14, 326-329 (2008). 7. M. KESKİN, M. Sütçü, Z. Tosun ve N Savacı, “Yenidoğanda Seyreltilmemiş Antiseptik Solüsyonuna Bağlı Kimyasal Yanık”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 15, 136-38 (2008). 8. M. KESKİN, M. Karameşe, Z. Tosun ve N. Savacı, “Burunda Tümörü Taklit Eden Kutanöz Sarkoidoz: Lupus Pernio”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 1-5, (2008). 9. M. KESKİN, A. Erol, M. Sütçü, Z. Tosun ve N. Savacı, “Panfasiyal Kırık Cerrahisinde Submental Entübasyon”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 36-40, (2008). 10. Karameşe, M., M. KESKİN, T. Beydeş, Z. Tosun ve N. Savacı, “Burun Yerleşimili Hemanjiomaya Açık Rinoplasti Yaklaşımı”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 16, 70-73 (2008). 11. M. KESKİN, T. Beydeş, Z. Tosun ve N. Savacı, “Adolesan Jinekomastisi ve Areola Çevresinden (Sirkümareolar) Cilt Redüksiyonu ile Cerrahi Tedavisi”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 84-88 (2008). 12. M. KESKİN, A. Duymaz, Z. Tosun ve N. Savacı, “Brakial Arter Defektinin Eşlik Ettiği Antekübital Fossa Yumuşak Doku Defektinin Kapatılmasında Pediküllü Lattissimus Dorsi Kas Flebi Transferi”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 119-122 (2008). 13. Tosun Z., F.E. Karabekmez, M. KESKİN, A. Duymaz, ve N. Savacı, “Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 147-153 (2009). 14. M. KESKİN, Z. Tosun ve N. Savacı “Alt Ekstremite Defektlerinde Serbest Anterolateral Uyluk Flebi Uygulaması”, Türkiye Klinikleri Mikrocerrahi Özel Sayısı, 2, 68-74 (2009). 15. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. KESKİN, M. Sütçü ve Z. Tosun, “Ekstensör Pollisis Longus Tendon Spontan Kopmalarının İki Olgu Işığında Gözden Geçirilmesi”, Genel Tıp Dergisi, 19, 1-5 (2009). 16. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. KESKİN, Z. Tosun ve N.Savacı, “Dirsek Bölgesi Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu Tedavi Algoritma Önersi”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 15, 591-598 (2009). 17. M. KESKİN, M. Sütçü, Ç. Karadağ ve N. Savacı, “Parsiyel Kulak Amputasyonunda Kopan Parçanın Temporoparietal Fasya aracılığı ile Adaptasyonu”, Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 25: 158-161 (2009). 18. Karameşe M, KESKİN M, Tosun Z.,Savacı N. "Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flep Modelinde Nebivololün Perfüzyon Etkileri", Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 26,14-18 (2010) 19. Akdağ O, KESKİN M, Tosun Z ve Savacı N, “Latin Harfleri ile Yayınlanmış İlk Plastik Cerrahi Kitabı: "Cerrahi Olarak Tedavi Edilmiş Cilt Kanserleri" Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 16, 31-34 (2009). 20. KESKİN M, Sütçü M, Tosun Z ve Savacı N, “Doku Genişleticilerin Dışarıda Bırakılan Port ile Şişirilmesi" Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 17, 55-60 (2009). 21. Alagöz, Ş. KESKİN M, Uygur, F., Evinç, R.Karşılıklı V-Y-Z Plastik Tekniği ile Elde Edilen Uzama Oranı:Deneysel Çalımsa. Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 104-107. 22. Seyhan N., KESKİN M, Tosun Z., Savacı N. Bayan Plastik Cerrahların Kendileri İçin Meme Rekonstrüksiyonunda Tercihlerinin Araştırılması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 18, 19-23 (2010). 23. Akdağ O, Sütçü M, Karabekmez F, KESKİN M, Savacı N. Posttravmatik Progresif Orbital Amfizemin İğne Aspirasyon Dekompresyon ile Tedavisi:Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 18, 48-50 (2010). 24. Akdağ O, Sütçü M, KESKİN M. B Planı: Serbest Stil Serbest Flepler. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 18, 52-54 (2010).