بحث الموقع

دكتور عمليات Ahmet ÇETİNKAL

جراحة المخ والأعصاب

باغجيلار مستشفى ميديبول ميجا الجامعي
مكان الميلاد

GÖNEN

اللغات الأجنبية

اللغة الإنجليزية

2019 - 2019Özel Avcılar Baypark
2016 - 2019Özel Hastane34 Hastanesi
2014 - 2016Fatih Medicalpark Hastanesi
2009 - 2014Kasımpaşa Asker Hastanesi
2009Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi
2000Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi
A. Yurtdışı Yayınlar:
1. Demircan MN, Asır A, Cetinkal A, Gedik N, Kutlay AM, Colak A, Kurtar S, Simsek H:Is there any relationship between proinflammatory mediator levels in disc material and myelopathy with cervical disc herniation and spondylosis A non-randomized, prospective clinical study. Eur Spine J, 16:983–986, 2007.
2. Çolak A, Topuz K, Kutlay M, Kaya S, Şimşek H, Cetinkal A, Demircan MN: A less invasive surgical approach in the lumbar lateral recess stenosis: direct approach to the medial wall of the pedicle. Eur Spine J 17:1745-1751, 2008.
3. Kutlay M, Çolak A, Şimşek H, Yıldız Ş, Topuz K, Kaya S, Cetinkal A, Demircan MN: Antibiotic and hyperbaric oxygen therapy in the management of post-operative discitis. Undersea Hyper Med 35(6):427-440, 2008.
4. Kutlay M, Topuz K, Çolak A, Şimşek H, Cetinkal A, Demircan MN: Management of disc herniations with bi-radicular symptoms via combined lateral and interlaminar approach. Neurosurg Rev., 33(1):97-105, 2010.
5. Cetinkal A, Çolak A, Topuz K, Demircan MN, Şimşek H, Berber U, Umur AS, Selçuki M, Vatansever HS: The effects of meloxicam on neural tube development in early stage of chick embryos. Turk Neurosurg 20(2)111-6, 2010.
6. Cetinkal A, Kaya S, Kutlay M, Velioğlu M, Urhan M, Colak A, Demircan MN: Can scintigraphy explain prolonged postoperative neck pain?. Turk Neurosurg 21(4):539-544, 2011.
7. Simsek H, Colak A, Kaya S, Kutlay M, Cetinkal A, Haholu A, Demircan MN: The effects of Diesel exhaust particles on neural tube development in the early stage chicken embryo. Turk Neurosurg 22(1):77-82, 2012.
8. Kaya S, Velioğlu M, Colak A, Kutlay M, Demircan MN, Tekin T, Cetinkal A: Brucella-related cerebral aneurysms / subarachnoidal hemorrhage a short review featuring a case report. Neurosurg Rev, 31:337–341, 2008.
9. Cetinkal A, Güven G, Topuz AK, Colak A, Demircan MN, Haholu A: Lumbar spinal chondroma presenting with radiculopathy: case report. Turk Neurosurg 18(4): 397-399, 2008.
10. Cetinkal A, Atabey C, Kaya S, Colak A, Topuz AK.: Intraosseous schwannoma of thoracic 12 vertebra without spinal canal involvement. Eur Spine J 18(2):236-239, 2009.
11. Cetinkal A, Çolak A, Topuz K, Atabey C, Berber U: Capillary hemangioma of the cervical intervertebral disc. Eur Spine J 20(2):157-60, 2011.
12. Kutlay M, Cetinkal A, Kaya S, Demircan MN, Velioğlu M, Berber U: Pediatric anaplastic parenchymal ependymoma: case report. Child’s Nervous Syst 27(3):501-5, 2011.
13. Cetinkal A, Topuz K, Kaya S, Çolak A, Demircan MN: Anterior tarsal tunnel syndrome secondary to missed talus fracture: a case report. Turk Neurosurg 21(2):259-63, 2011.
14. Topuz AK, Eroğlu A, Atabey C, Cetinkal A: Surgical treatment outcomes in peripheral nerve lesions due to gunshot injuries: assessment of 28 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 19(3): 235-40, 2013.
15. Topuz K., Eroglu A., Simsek H., Atabey C., Cetinkal A., Colak A.: Demographical aspects of central large lumbar disc herniation. Turk Neurosurg. 26(1): 111-8, 2016.
B. Yurtiçi Yayınlar:
1. Çetinkal A., Çolak A., Aşır A., Kutlay A.M., Demircan M.N., Şimşek H., Güven G.: Erişkinlerde triventriküler hidrosefali ve endoskopik üçüncü ventrikülostomi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 17(3):149-154, 2007.
2. Çetinkal A., Kutlay A.M., Çolak A., Demircan M.N., Kaya S., Seçer H.İ.: Servikal spinal dejeneratif hastalıklarda anterior servikal revizyon cerrahisi neden ve sonuçları. Türk Nöroşirürji Dergisi, 17(1):15-21, 2007.
3. Kutlay M., Çolak A., Yıldız Ş., Şimşek H., Aşır A., Çetinkal A., Kaya S., Demircan M.N.: Nöroşirürjikal enfeksiyonlar ve hiperbarik oksijen tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 18(1):34-41, 2008.
4. Topuz A.K., Güven G., Çetinkal A., Demircan M.N., Kutlay M., Colak A.: İntrakranial dikiş iğnesi nedeniyle geç başlayan epilepsi: Olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi. 14(5): 353-356, 2008.
5. Çetinkal A., Kutlay M., Çolak A., Şimsek H., Aşır A., Topuz A.K., Demircan M.N.: Vizuel semptomlar ve proptozis ile prezente olan orbital yayılım gösteren etmoidal osteom: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi, 18(1):1-4, 2008.
6. Çetinkal A., Topuz A.K., Çolak A., Kutlay A.M., Kaya S., Demircan M.N.:Travma sonrası regrese servikal disk hernisi. Ege Tıp Dergisi, 48(3):199-201, 2009.
7. Çetinkal A., Ermol C., Yıldırım A.: Kraniale Metastatik Ewing Sarkomu: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi, 21(3):265-268, 2011.
8. Topuz K., Güven G., Kutlay M., Çolak A., Demircan M.N., Çetinkal A.: Bulgu vermemiş kronik temporal epidural hematom:olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi, 21(1):1-3, 2011.
9. Eroğlu A, Topuz AK, Atabey, C, Çetinkal A, Sağlam M.: Sağ brakial pleksus ve subklavian arter basısına bağlı servikal radikülopati ve akral siyanoz kliniği ile ortaya çıkan non-Hodgkin malign lenfoma: bir olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi, 23(1):77-81, 2013.
C. Yurtdışı Sözlü Bildiriler:
1. Demircan M., Cetinkal A., Kaya S., Asir A., Kutlay A.M., Colak A., Simsek H.: Reasons and results of revision of anterior cervical degenerative spine surgery at long-term. O119. The World Spine Society, Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care, Istanbul / Turkey, 2007.
2. Atabey C., Kutlay M., Kaya S., Cetinkal A., Ungoren K., Topuz K.: Radiological and scintigraphic evaluation versus stereotaxic biopsy for intracranial hypodens lesions: a comparison study. ES(I)-D-04. The 48th Annual Meeting of The Korean Neurosurgical Society, p61, Seoul/Korea, 2008.
3. Cetinkal A., Colak A., Topuz K., Demircan M.N., Simsek H., Berber U., Umur A.S., Selcuki M., Vatansever H.S.: The effects of meloxicam on neural tube development in early stage of chick embryos. OP-069. 22nd Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Child’s Nervous System, vol 26(4), p567, Antalya/Turkey, 2010.
4. Cetinkal A., Kaya S., Kutlay M., Colak A., Velioglu M., Urhan M., Demircan N.: Can scintigraphy explain prolonged postoperative neck pain?. O131. EuroSpine 2012, SpineWeek, RAI Amsterdam/Netherlands, 2012.
5. Simsek H., Topuz K., Kutlay A.M., Colak A., Kaya S., Cetinkal A., Demircan M.N., Yildiz S.: Earlier improvment in the management of spinal tuberculsis with hyperbaric oxygen therapy. T129. UHMS Annual Scientific Meeting, p144, Utah/USA, 2008.
D. Yurtiçi Sözlü Bildiriler:
1. Çolak A., Şimşek H., Kaya S., Çetinkal A., Kutlay M., Demircan M.N.: Kalınlaşmış filum terminale olgularında tedavi sonuçları. SS-108. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 17, ek sayı, 2007.
2. Şimşek H., Çolak A., Kaya S., Kaya H., Çetinkal A., Topuz A.K., Haholu A., Demircan M.N.: Dizel egzoz parçacıklarının erken dönem tavuk embriyosunda nöral tüp gelişimi üzerine etkileri. SS-037. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, 2011.
3. Topuz A.K., Eroglu A., Çetinkal A., Atabey C., Zorlu E.: Ateşli silah yaralanmasına bağlı periferik sinir lezyonlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız: 28 olgunun değerlendirilmesi. SS10. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, VIII. Bilimsel Kongresi, 2012.
E. Yurtdışı Posterler:
1. Demircan M., Colak A., Simsek H., Kutlay M., Cetinkal A., Kaya S., Guven G.: Anterior sacral meningocele mimicking ovarian cystic mass. P122. The World Spine Society, Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care, Istanbul / Turkey, 2007.
2. Demircan M., Colak A., Kutlay M., Asır A., Kaya S., Cetinkal A., Guven G.: Delayed suture removal. P123. The World Spine Society, Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care, Istanbul / Turkey, 2007.
3. Cetinkal A., Topuz K., Kutlay M., Kaya S., Colak A., Demircan M.N.: Ectopic parenchymal anaplastic ependymoma: case report and rewiev of literature. PP04. 22nd Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Child’s Nervous System, vol 26(4), pp588, Antalya/Turkey, April 2010.
4. Demircan M.N., Kutlay M., Colak A., Asır A., Kurtar S., Cetinkal A., Kıbıcı K.: Long-term outcome of pedicle screw instrumentation for posterolateral spinal fusion: retrospective clinical study. P088C. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece / 2006.
5. Kaya S., Colak A., Asır A., Cetinkal A., Simsek H., Tekin T., Kurtar S.: Lymphangioma ın clivus. P089C. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece / 2006.
6. Simsek H., Kutlay M., Colak A., Asır A., Tekin T., Demircan M.N., Cetinkal A.: Compression of the ulnar nerve and artery in Guyon’s canal in association with synovial cyst accompained by clubbing of the fingernails. pp206. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania / 2007.
7. Kaya S., Cetinkal A., Kutlay M., Colak A., Asır A., Demircan M.N., Guven G.: Unusual ventriculoperitoneal shunt complications. pp321. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania / 2007.
8. Kaya S., Kutlay M., Colak A., Asır A., Cetinkal A., Demircan M.N., Velioglu M.: Neurosarcoidosis diagnosed by stereotactic biopsy. pp345. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania / 2007.
9. Kaya S., Asır A., Colak A., Kutlay M., Cetinkal A., Demircan M.N., Secer H.I.: Peroneal nerve entrapment due to diarrheal long term crouching. pp340. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania / 2007.
10. Topuz K., Simsek H., Kutlay M., Colak A., Cetinkal A., Demircan M.N.: Cherio-oral syndrome after resection of a large cerebellopontine angle dermoid: report of a case and review of the literature. PP 198. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Kuşadası/Turkey, 2008.
11. Guven G., Topuz A.K., Cetinkal A., Simsek H., Kaya S.: Unusual peroneal intraneural ganglion cyst: case report. PP 190. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Kuşadası/Turkey, 2008.
12. Guven G., Topuz K., Cetinkal A., Simsek H.: Lumbar spinal chondroma: case report. PP 191. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Kuşadası/Turkey, 2008.
13. Kaya S., Cetinkal A., Simsek H., Topuz K., Kutlay M.: Arachnoid cyst coıncidance with oligoastrocytoma: case report. PP 192. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Kuşadası/Turkey, 2008.
14. Kaya S., Topuz K., Kutlay M., Çetinkal A.: Subdural empyema and intraorbital abscess due to intranasal cocaine abuse:case report. PP. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, 296pp, Kuşadası/Turkey, 2008.
15. Topuz K., Simsek H., Cetinkal A., Kutlay M., Demircan M.N.: A rare syndrome following retrosigmoid cerebellopontine surgery. P6. II. International Levantine Forum, Programme&Abstract Book, pp25, Antalya/Turkey, 2008.
16. Atabey C., Kaya S., Cetinkal A., Kutlay M., Demircan M.N.: Multipl mycotic aneurysms in brucellosis. P5. II. International Levantine Forum, Programme&Abstract Book, pp24, Antalya/Turkey, 2008.
17. Topuz K., Simsek H., Cetinkal A., Kutlay M., Colak A., Demircan M.N.: PEEK Cages in cervical spondylosis surgery. P4. 2nd International Levantine Forum, ‘Advances in Neurological Surgery’, Programme&Abstract Book, pp23, Antalya/Turkey, 2008.
F. Yurtiçi Posterler:
1. Çetinkal A., Kutlay A.M., Çolak A., Demircan M.N., Şimşek H., Kaya S., Güven G.: Servikal spinal dejeneratif hastalıklarda anterior servikal revizyon cerrahisi neden ve sonuçları. TPS-045. Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt 17, ek sayı, 2007.
2. Çetinkal A., Topuz A.K., Kutlay A.M., Çolak A., Demircan M.N., Eroğlu A.: Vizüel semptomlar ve proptozis ile prezente orbital yayılım gösteren etmoidal osteom: olgu sunumu. EPS-139. Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt 18, ek sayı, 2008.
3. Topuz K., Kutlay M., Güven G., Şimşek H., Çolak A., Kaya S., Çetinkal A., Velioğlu M., Eroğlu A., Demircan M.N.: Kronik temporal epidural hematom olgusu. EPS-228. Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt 18, ek sayı, 2008.
4. Topuz K., Kutlay M., Şimşek H., Kaya S., Çetinkal A., Velioğlu M., Demircan M.N.: Tansiyon pnömosefali: tedavide kapalı sualtı tahliye düzeneğinin yeri-vaka serisi. EPS-227. Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt 18, ek sayı, 2008.
5. Topuz K., Kutlay M., Güven G., Şimşek H., Çetinkal A., Çolak A., Kaya S., Demircan M.N.: Transsfenoidal hipofizektomi sonrası sellar abse olgusu ve literatür incelemesi. EPS-266. Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt 18, ek sayı, 2008.
6. Benek B., Topuz A.K., Güven G., Çetinkal A., Kutlay A.M., Çolak A., Demircan M.N.: Travma sonrası gelişen parietal hemanjioperisitoma olgusu: olgu sunumu. EPS-365. Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt 19, ek sayı, 2009.
7. Topuz A.K., Kutlay A.M., Çetinkal A., Atabey C., Demircan M.N.: Talus kırığına bağlı gelişen fibro-osseöz bası ile oluşan anterior tarsal tünel sendromu: olgu sunumu. EPS-083. Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt 19, ek sayı, 2009.
8. Topuz A.K., Güven G., Çetinkal A., Dilek I., Kutlay M., Çolak A., Demircan M.N.: Aşırı kilo kaybı sonrası gelişen peroneal tuzak nöropatisi. EPS-024. Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt 19, ek sayı, 2009.
9. Göçmen S., Zorlu E., Çetinkal A., Atabey C., Topuz A.K., Çolak A., Demircan M.N.: C1-2 dumbell tümör: olgu sunumu. EPS-467. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, 2011.
10. Çetinkal A., Kıbıcı K.: Erişkinde konjenital servikal spinal dermal sinüs traktı ile birlikte tip I menengiom: Olgu Sunumu. EPS-107. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, 2011.
11. Çetinkal A., Ermol C.: Kraniale metastatik ewing sarkomu: Olgu Sunumu. EPS-320. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, 2011.
12. Topuz K., Güven G., Atabey C., Çolak A., Demircan M.N., Çetinkal A., Zorlu E.: Semptomatik presakral dev tarlov kistinin retroperitoneal yaklaşımla cerrahi tedavisi: olgu sunumu. EPS-138. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, 2011.
13. Atabey C., Eroğlu A., Topuz A.K., Çolak A., Demircan M.N., Güven G., Zorlu E., Çetinkal A., Dilek I.: Lumboperitoneal şant cerrahisinin nadir bir komplikasyonu olan radikülopati. EPS-076. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, 2011.
14. Topuz K., Eroğlu A., Atabey C., Güven G., Zorlu E., Çetinkal A., Çolak A., Demircan M.N.: Spontaneous thoracic spinal cord herniation: case report. EPS-077. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, 2011.
15. Çolak A., Topuz K., Kutlay M., Şimşek H., Çetinkal A., Güven G., Zorlu E., Demircan M.N.: Lomber lateral reses stenozu sendromunda daha az invazif cerrahi yaklaşım: pedikül lateral duvarına doğrudan yaklaşım. TPS-006. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, 2011.
16. Çetinkal A., Kaya S., Şimşek H., Topuz K., Atabey C., Demircan M.N., Urhan M., Velioğlu M.: Sintigrafi postoperatif uzamış boyun ağrısını açıklayabilir mi?. TPS-005. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, 2011.
17. Şimşek H., Tekeli H., Çetinkal A.: Kübital olukta lipiom nedeniyle unlar sinir tuzaklanması. EPS-189. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 22, ek sayı, 2012.
18. Topuz A.K., Atabey C., Göçmen S., Şimşek H., Çetinkal A., Kutlay M., Çolak A., Demircan M.N.: Servikal spondilozisli hastalarda plak kullanılmadan çok seviyeli peek kafes ile yapılan füzyonun uzun dönem takiplerinin klinik sonuçları. EPS-019. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 22, ek sayı, 2012.
19. Çetinkal A., Şimşek H.: Büyüyen kafatası fraktürü: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. EPS-560. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 22, ek sayı, 2012.
20. Çetinkal A., Çolak A., Kutlay A.M., Demircan M.N., Şimşek H.: Erişkinlerde triventriküler hidrosefali ve endoskopik 3.ventrikülostomi. Poster no:2. II.Hidrosefali Sempozyumu, İzmir, 2007.
21. Tekin T., Çolak A., Kutlay A.M., Çetinkal A., Demircan M.N., Güven G.: Endokopik üçüncü ventrikülostomi sonrası kronik subdural hematom. Poster no:1. II.Hidrosefali Sempozyumu, İzmir, 2007.
22. Topuz A.K., Eroglu A., Atabey C., Çetinkal A., Zorlu E.: Sağ brakial pleksus ve subklavian arter basısına bağlı servikal radikülopati ve akral siyanoz kliniği ile ortaya çıkan non-hodgkin malign lenfoma; olgu sunumu. PS44. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, VIII. Bilimsel Kongresi, 2012.
23. Topuz A.K., Eroglu A., Atabey C., Çetinkal A., Kurt H.: Travmaya bağlı brakial pleksus lezyonlu 18 olguda cerrahi tedavi sonuçlarımız. PS45. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, VIII. Bilimsel Kongresi, 2012.
24. Topuz A.K., Eroglu A., Atabey C., Çetinkal A., Kurt H.: Kübital oluk unlar sinir tuzak nöropatisinde iki farklı cerrahi tekniğin karşılaştırılması. PS46. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, VIII. Bilimsel Kongresi, 2012.
KİTAP ve BÖLÜM YAZAR veya ÇEVİRMENLİĞİ
1. Kafa Tabanı Cerrahisinin Genel Prensipleri. Bölüm VIII-46. syf 493-501. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.
2. Anterior Kafa Tabanının Malign Tümörleri. Bölüm VIII-47. syf 502-510. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.
3. Orbita Tümörleri. Bölüm VIII-48. syf 511-517. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.
4. Olfaktor Oluk ve Planum Sfenoidale Menengiomları. Bölüm VIII-49. syf 518-526. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.
5. Fibröz Displazi, Osteopetrozis ve Ossifying Fibromalar. Bölüm VIII-50. syf 527-530. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.
6. Sfenoid Kanat Menenjiomları. Bölüm VIII-51. syf 531-538. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.
7. Kavernöz Sinüs Tümörleri. Bölüm VIII-52. syf 539-555. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.
8. Transsfenoidal Yaklaşım ve Varyasyonları. Bölüm VIII-53. syf 556-561. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.
9. Hipofiz makroadenomları: Transkranial Yaklaşım. Bölüm VIII-54. syf 562-569. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.
10. Hipofiz Makroadenomları: Transsfenoidal Yaklaşım. Bölüm VIII-55. syf 570-577. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.
11. Kraniofarenjiomlar. Bölüm VIII-56. syf 578-583. Nöroşirürji Teknikleri Atlası, Beyin. Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler, Habitat Yayıncılık, ISBN:978-605-4084-42-5,2013.