საიტის ძებნა

ექ.ქირურგი Sezer HACIAĞAOĞLU

ოფთალმოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ADANA

უცხო ენები

ინგლისური

2020İstanbul Medipol Üniversitesi
2019MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇAMLICA S.U.A.M. HASTANESİ
2019 - 2020İstanbul Medipol Üniversitesi
2017 - 2019SBÜ SULTAN ABDÜLHAMİD HAN E.A.H.
2013 - 2017MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK E.A.H.
2017MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK E.A.H GÖZ HASTALIKLARI, GÖZ HASTALIKLARI
2017Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları
2012Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2012ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
2010ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.3.1 Toker E, Hacıağaoğlu S . Changes in Epithelium Thickness Profile after CXL: Conventional (3 mW/cm2) Versus Accelerated CXL (9 mW/cm2). The American Society of Cataract and Refractive Surgery Annual Meeting, Washington, ABD, 2018 (Poster Sunum)
7.3.2 Hacıağaoğlu S, Toker E. Corneal Subbasal Nerve Morphology after Conventional CXL and Accelerated CXL. The American Society of Cataract and Refractive Surgery Annual Meeting Washington, ABD, 2018 (Poster Sunum)
7.3.3 Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Intraoperative Corneal Thickness Changes During Epi-off Corneal Collagen Cross-linking with Application of Different Riboflavin Solutions. American Academy of Ophthalmology (AAO), LAS Vegas, ABD, 2015. (Poster Sunum)
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5.1 Eraslan M, Esen F, Hacıağaoğlu S, Çerman E, Çeliker H, Kazokoğlu H . Üveitik Glokomda Koroid Kalınlıkları İncelemesi: Arttırılmış Derinlik Görüntüleme Optik Koherens Tomografi Çalışması. Glokom-Katarakt, 12(1), 51-55.
7.5.2 Eraslan M, Hacıağaoğlu S, Çerman E. Primer Açık Açılı Glokomu Olup Trabekülektomi Sonrası Geç Dönemde Olan Olgular ve Cerrahi Geçirmemiş Hastalarda Koroid Kalınlıklarının Karşılaştırılması: Arttırılmış Derinlik Görüntüleme Optik Koherens Tomografi Çalışması. Şişli Etfal Hastanesi Tıp BBülteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital, 50, 171-80.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1 Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Epi-off korneal crosslinking (CXL) tedavisinde farklı riboflavin (RF) solüsyonlarının intraoperatif kornea kalınlığına etkisi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)
7.6.2 Hacıağaoğlu S, Eraslan M, Çerman E. Trabekülektomili Olgularda ve Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Koroid Kalınlığının Karşılaştırılmasının Ön Sonuçları. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Poster Sunum)
7.6.3 Hacıağaoğlu S, Eraslan M, Eyvaz E. Primer Açık Açılı Glokom ve Normotansif Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Gangliyon Hücre Kompleksi Karşılaştırılması: Optik Koherens Tomografi Çalışması. 50 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2016. (Poster Sunum)
7.6.4 Hacıağaoğlu S, Toker E. Keratokonus Hastalarında HPMC-Riboflavin ile Uygulanan Standart Korneal Kollajen Crosslinking (CXL) ve Hızlandırılmış Korneal Kollajen Crosslinking (H-CXL) Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. 51 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2017. (Poster Sunum)
7.6.5 Hacıağaoğlu S, Toker E. Keratokonus Hastalarında HPMC-Riboflavin ile Uygulanan Standart Korneal Kollajen Crosslinking (CXL) ve Hızlandırılmış Korneal Kollajen Crosslinking (H-CXL) Tedavisinin Kornea Subbazal Sinir Morfolojisi Üzerine Etkileri. 51 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2017. (Sözel Sunum)
7.6.6 Tükenmez Dikmen N, Koçkar A, Hacıağaoğlu S, Ün Y, Ulaş M, Sönmez M. Amiodaron Kullanımı Sonrası Bilateral Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropati: Olgu Sunumu.. 51 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2018. (Poster Sunum)
7.6.7 Hacıağaoğlu S, Akkaya Turhan S, Tükenmez Dikmen N, Ulaş M. Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisi Sonrası Görülen Herpetik Korneal Endoltelir: Olgu Sunumu. 51 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2018. (Poster Sunum)
7.6.8 Ulaş M, Ün Y, Hacıağaoğlu S, Tükenmez Dikmen N, Mangan S, Sönmez M. Açı Kapanması Glokomu Olan Hastada Katarakt Ekstraksiyonu Öncesi ve Sonrası Erken Dönemde Meydana Gelen Değişimler. 51 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2018. (Poster Sunum)