საიტის ძებნა

დოცენტი Mehmet Sait DOĞAN

რადიოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

İZMİR

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2015 - 2015Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011 - 2015Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
2015Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiaknostik Çocuk Radyolojisi
2015Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyloji
2005Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji
17 Adet Ululslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
24 Adet Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
9 Adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
13 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
60 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler