საიტის ძებნა

პროფესორი Elvan TERCAN

ანესთეზია და რეანიმაცია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ZİLE

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2010 - 2012Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
2005 - 2010Özel Hisar Intercontınental Hospital
1999 - 2005Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
1995 - 1999Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
1992 - 1995Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
1993Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
1988Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Doğum Yeri, Tarihi
Zile , Türkiye , 1960
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
ÇALIŞMA SAATLERİ
DENEYİM
EĞİTİM
MESLEKİ ÜYELİKLER
YAYINLAR
ULUSLARARASI YAYINLAR
A1. Tekol Y, Tercan E, Esmaoğlu A. “Ephedrine enhances analgesic effect of morphine”. Acta Anaesthesiol Scand, 38, 396-397 (1994).
A2. Esmaoğlu A, Boyacı A, Ersoy Ö, Güler G, Talo R, Tercan E. “Unilateral spinal anaesthesia with hyperbaric bupivacaine”. Acta Anaesthesiol Scand, 42, 1083-1087 (1998).
A3. Tercan E, Sungun MB, Boyacı A, Küçükaydın M. “One-lung ventilation of a preterm newborn during esophageal atresia and tracheoesophageal fistula repair”. Acta Anaesthesiol Scand, 46, 332-333 (2002).
A4. Yıldız K, Tercan E, Dogru K, Ozkan U, Boyacı A. “Comparison of patient-controlled analgesia with and without a background infusion after appendicectomy in children”. Paediatric Anaesthesia, 13, 427-431 (2003).
A5. Tercan E, Kotanoglu MS, Yildiz K, Dogru K, Boyaci A. “Comparison of recovery properties of desflurane and sevoflurane according to gender differences”. Acta Anaesthesiol Scand, 49, 243-247 (2005).
ULUSLARARASI BİLDİRİLER
B1. Esmaoğlu A, Boyacı A, Ersoy Ö, Talo R, Tercan E, “Unilateral spinal anaesthesia with hyperbaric bupivacaine”. European Society of Anaesthesiologists Annual Congress, 1-5 June 1996, London. Br J Anaesth 76: (Supl 2) 76A;1996.
B2. Tercan E, Kösemen İ, Gülcü N, Arık T, Boyacı A. Endotracheal intubation with and without muscle relaxant usage after anaesthesia induction with sevoflurane in two different fresh gas flows in children. 6th European Congress of Paediatric Anaesthesia 2005, Cologna.
ULUSAL YAYINLAR
D1. Tercan E, Ersoy MÖ, Boyacı A, “Epidural anestezide bupivakain, bupivakain+lidokain karışımı ve bu karışıma NaHCO3 eklenmesiyle elde edilen lokal anestezik solüsyonların etkilerinin karşılaştırılması”, Erciyes Tıp Dergisi,;14, 459-464 (1992).
D2. Tercan E, Boyacı A, Ersoy Ö, Erşepçiler M, “Kas gevşetici kullanmaksızın endotrakeal entübasyonun sağlanması”, Göztepe Tıp Dergisi, 9, 12-16 (1994).
D3. Tercan E, Erşepçiler M, Boyacı A, Madenoğlu H, “Pediatrik bronkoskopi esnasında bilateral pnömotoraks (Olgu Sunumu)”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 23, 257-260 (1995).
D4. Tercan E, Erşepçiler M, Madenoğlu H, Boyacı A, Bilen A, “Çocuklarda alfentanil, lidokain ve propofolle anestezi indüksiyonundan sonra endotrakeal entübasyon”, Erciyes Tıp Dergisi, 17, 43-49 (1995).
D5. Madenoğlu H, Erşepçiler M, Tercan E, Boyacı A, “Myastenia gravisli hastada genel anestezi”, Erciyes Tıp Dergisi,17, 57-59 (1995).
D6. Esmaoğlu A, Boyacı A, Madenoğlu H, Tercan E, Yazar K, “Major jinekolojik operasyonlarda ondansetron profilaksisinin postoperatif bulantı ve kusmaya etkisi”, Erciyes Tıp Dergisi, 17, 334-338 (1995).
D7. Aydın ON, Tercan E, Zorlu Ü, Ersoy Ö, “Refleks sempatik distrofi sendromunda stellat ganglion blokajı ve fizik tedavi (Olgu Serisinin Sunumu)”, Erciyes Tıp Dergisi, 17, 381-385 (1995).
D8. Esmaoğlu A, Tercan E, Arıkan N, Bilen A, Ersoy ö, Boyacı A, “Rejyonal intravenöz anestezide lokal anestezik solüsyona vekuronyum eklenmesi”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 23, 448-451 (1995).
D9. Tercan E, Erşepçiler M, Meadenoğlu H, Bilen A, Boyacı A, “Pediatrik premedikasyonda midazolam ya da ketamin”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 24, 278-281 (1996).
D10. Madenoğlu H, Tercan E, Doğru K, Esmaoğlu A, Boyacı A, “Elektrokonvulsif tedavide tiyopenton ve propofolün kardiyovasküler sistem ve SpO2 üzerine etkileri”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 24, 311-313 (1996).
D11. Esmaoğlu A, Tercan E, Madenoğlu H, Bilen A, Boyacı A, “Laringoskopi ve endotrakeal entübasyonun hemodinamik yanıtına aerosol lidokainin etkisi”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 24, 324-328 (1996).
D12. Tercan E, Ersoy Ö, Koramaz Ş, Esmaoğlu A, Boyacı A, “Rejyonal intravenöz anestezide meperidin”, Cerrahi Tıp Arşivi, 1, 132-138 (1996).
D13. Esmaoğlu A, Arıkan N, Boyacı A, Ersoy Ö, Tercan E, Canbay E, “22G Quincke ve 26G Atraucan iğnelerinin postspinal başağrısı sıklığına etkilerinin karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 24, 369-374 (1996).
D14. Madenoğlu H, Esmaoğlu A, Tercan E, Doğru K, Boyacı A, “Tiopental'in orta serebral arter kan akım hızı üzerine etkisi”, Erciyes Tıp Dergisi, 18, 19-22 (1996).
D15. Madenoğlu H, Tercan E, Esmaoğlu A, Koç RK, Boyacı A, Doğru K, “İntrakranial anevrizma cerrahisinde isofluran ve fentanil kombinasyonu”, Erciyes Tıp Dergisi, 18, 77-80 (1996).
D16. Madenoğlu H, Tercan E, Erşepçiler M, Boyacı A, Doğru K, “Anestezi indüksiyonu ve trakeal entübasyonda tiopental ve midazolamın hemodinamik etkileri”, Erciyes Tıp Dergisi, 18, 141-145 (1996).
D17. Madenoğlu H, Esmaoğlu A, Doğru K, Tercan E, Boyacı A, “Serebral anevrizma cerrahisinde geçici klip kullanımında propofol'un koruyucu etkisi”, Anestezi Dergisi, 5, 72-74 (1997).
D18. Aydın ON, Ersoy Ö, Erşepçiler M, Esmaoğlu A, Tercan E, Boyacı A, “Sezaryende anestezi indüksiyonunda propofol ve propofol+ketamin kullanımının karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 25, 123-128 (1997).
D19. Ok E, Yılmaz Z, Sözüer EM, Tercan E, “Adrenal dışı feokromostoma (Paraganglioma): Olgu sunumu”, Cerrahi Tıp Arşivi, 2, 154-157 (1997).
D20. Madenoğlu H, Koç RK, Tercan E, Doğru K, Akın A, Boyacı A, “The effect of scalp infiltration with bupivacaine on the haemodynamic response during head pinning in patients undergoing craniotomy”, Cerrahi Tıp Arşivi, 3, 54-57 (1997).
D21. Tercan E, Esmaoğlu A, Canbay E, Uğur F, Boyacı A, “Sezaryen sonrası intravenöz hasta kontrollü analjezide morfinle meperidinin karşılaştırılması”, Ağrı Dergisi, 4, 51-54 (1998).
D22. Tercan E, Canbay E, Madenoğlu H, Akın A, Boyacı A, “Şaşılık ameliyatı sonrası bulantı-kusma sıklığı üzerine propofolün etkisi”, Cerrahi Tıp Arşivi, 3, 167-170 (1998).
D23. Tercan E, Esmaoğlu A, Madenoğlu H, Boyacı A, Güler G, Akın A, “Çocuklarda anestezi indüksiyonunda ketamin, alfentanil ve propofol kombinasyonu”, Cerrahi Tıp Arşivi, 3, 171-176 (1998).
D24. Doğru K, Tercan E, Uğur F, Erşepçiler M, Boyacı A, “Morquio sendromlu bir olguda anestezi yöntemi (Olgu sunumu)”, Cerrahi Tıp Arşivi, 3, 185-187 (1998).
D25. Doğru K, Madenoğlu H, Erşebçiler M, Tercan E, Yıldız K, Akın A, Boyacı A, “Roküronyum ve atrakuryumun entübasyon şartlarına etkilerinin karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 27, 72-76 (1999).
D26. Tercan E, Madenoğlu H, Yazar K, Yıldız K, Boyacı A, “Spinal Anestezide meperidin, alkali meperidin ve lidokain”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 27, 137-141 (1999).
D27. Madenoğlu H, Yazar K, Tercan E, Doğru K, Boyacı A, Yıldız K, “Kaudal analjezinin çocuklarda anestezik ve cerrahi strese metabloik ve endokrin yanıta etkisi”, Anestezi Dergisi, 7, 173-176 (1999).
D28. Doğru K, Erşepçiler M, Tercan E, Madenoğlu H, Boyacı A, “Koroner arter cerrahisinde anestezi yönteminin hemodinami ve uyanma üzerine etkileri”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 27, 198-202 (1999).
D29. Güler G, Tercan E, Esmaoğlu A, Akın A, Boyacı A, “Laparoskopik kolesistektomilerde anestezi yönteminin bulantı-kusma sıklığına etkisi”, Anestezi Dergisi, 7, 155-158 (1999).
30. Tercan E, Doğru K, Gökahmetoğlu G, Yıldız K, Boyacı A, “Klippel-Feil sendromu ve anestezik yaklaşım (Olgu Sunumu)”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 27, 155-157 (1999).
D31. Tercan E, Madenoğlu H, Erşepçiler M, Esmaoğlu A, Boyacı A, “Etomidatın enjeksiyon ağrısına tiopentonun etkisi”, Erciyes Tıp Dergisi, 21, 15-19 (1999).
D32. Madenoğlu H, Tercan E, Doğru K, Akın A, Boyacı A, “Elektif supratentorial kraniotomilerde propofol-fentanil ve tiopental-isofluran kombinasyonlarının hemodinami ve uyanma üzerine etkilerinin karşılaştırılması”, Erciyes Tıp Dergisi, 21, 76-79 (1999).
D33. Esmaoğlu A, Tercan E, Arıkan N, Ersoy Ö, Boyacı A, “Larenkste yabancı cisim: Hirudo medicinalis (Olgu Sunumu)”, Cerrahi Tıp Arşivi, 4, 25-27 (1999).
D34. Doğru K, Madenoğlu H, Nart C, Erşepçiler M, Güler G, Tercan E, Boyacı A, “Alt ekstremite cerrahisinde genel ve kombine spinal-epidural anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması”, Cerrahi Tıp Arşivi, 4, 155-161 (1999).
D35. Öner SÖ, Tercan E, Boyacı A, Velibaşoğlu H, Ersoy Ö, Esmaoğlu A, “Çocuklarda postoperatif analjezi için bupivakain-klonidin ile kaudal blok uygulanması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 28, 33-37 (2000).
D36. Doğru K, Tercan E, Yıldız K, Madenoğlu H, Boyacı A, “Sevofluran-N2O ve isofluran-N2O anestezilerinde mivakuryumun nöromüsküler etkisinin karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 28, 196-200 (2000).
D37. Uğur F, Tercan E, Esmaoğlu A, “Çocuklarda derin anestezi altında ekstübasyonda lidokainin end-tidal sevofluran konsantrasyonuna etkisi”, Cerrahi Tıp Arşivi, 5, 129-135 (2000).
D38. Güler G, Velibaşoğlu H, Tercan E, Madenoğlu H, Boyacı A, “Tonsillektomilerde total intravenöz ve sevofluran anestezisinin karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 29, 405-408 (2001).
D39. Doğru K, Madenoğlu H, Tercan E, Yıldız K, Boyacı A, “Postartroskopik analjezide intraartiküler neostigmin”, Erciyes Tıp Dergisi, 23, 111-116 (2001).
D40. Yıldız K, Esmaoğlu A, Doğru K, Tercan E, Boyacı A, “Total intravenöz anestezide BİS monitörizasyonu eşliğinde alfentanil ve remifentanil karşılaştırması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 30, 309-314 (2002).
D41. Tercan E. Pediatrik anestezide preoperatif hazırlık ve premedikasyon. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006;2:96-100.
D42. Aksu R, Tercan E, Doğru K, Biçer C, Boyacı A. İki farklı taze gaz akımı içinde sevofluranın anestezi maliyeti, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına etkisi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2008;36:230-237.
D43. Özkırış A, Aksu R, Biçer C, Tercan E. Çocuklarda trakeal entübasyonun kas gevşetici kullanmaksızın yapılan Sevofluran-N2O anestezi indüksiyonundan sonra göz içi basıncına etkisi. Erciyes Tıp Dergisi 201o;32:93-96.
ULUSAL BİLDİRİLER
E1. Tercan E, Ersoy Ö, Koramaz Ş, Esmaoğlu A, Boyacı A, “Rejyonal intravenöz anestezide petidin”, II. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, İstanbul, 1995.
E2. Esmaoğlu A, Tercan E, Arıkan N, Bilen A, Ersoy ö, Boyacı A, “Rejyonal intravenöz anestezide lokal anestezik solüsyona vekuronyum eklenmesi”, II. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, İstanbul, 1995.
E3. Madenoğlu H, Tercan E, Doğru K, Esmaoğlu A, Boyacı A, “Elektrokonvulsif tedavide tiopental ve propofolün karşılaştırılması”, XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1995.
E4. Madenoğlu H, Kurtsoy A, Esmaoğlu A, Tercan E, Doğru K, Boyacı A, “Tiopentalin serebral kan akımı üzerine etkisi”, XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1995.
E5. Tercan E, Madenoğlu H, Erşepçiler M, Esmaoğlu A, Boyacı A. Etomidatın sebep olduğu enjeksiyon ağrısına düşük doz tiopentonun etkisi. XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 1995, Mersin.
E6. Tercan E, Esmaoğlu A, Doğru K, Ersoy Ö, Boyacı A, “Transuretral prostatektomi sırasındaki hemodinamik ve elektrolit değişiklikleri”, XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1995.
E7. Esmaoğlu A, Tercan E, Madenoğlu H, Bilen A, Boyacı A, “Lidokain aerosolün endotrakeal entübasyondaki hemodinamik cevaba etkisi”, XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1995.
E8. Tercan E, Erşepçiler M, Madenoğlu H, Bilen A, Boyacı A, “Pediatrik hastaların premedikasyonunda midazolam ya da ketamin”, XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1995.
E9. Madenoğlu H, Tercan E, Esmaoğlu A, Boyacı A, Doğru K, “İntrakranial anevrizma cerrahisinde anestezi yöntemi”, XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1995.
E10. Esmaoğlu A, Tercan E, Arıkan N, Ersoy Ö, Boyacı A, “Larenkste yabancı cisim: Hirudo medicinalis (Olgu Sunumu)”, XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1995.
E11. Madenoğlu H, Esmaoğlu A, Doğru K, Tercan E, Boyacı A, “Serebral anevrizma cerrahisinde geçici klips kullanımında propofol'un koruyucu etkisi”, XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul, 1996.
E12. Tercan E, Esmaoğlu A, Canbay E, Uğur F, Boyacı A, “Sezaryen sonrası morfin veya meperidin ile hasta kontrollü analjezi”, VI. Kış Sempozyumu, Uludağ/Bursa, 1996.
E13. Öner SÖ, Tercan E, Boyacı A, Velibaşoğlu H, Ersoy Ö, Esmaoğlu A, “Çocuklarda postoperatif analjezi için bupivakain-klonidin ile kaudal blok uygulanması”, III. Rejyonal Anestezi Kongresi, İstanbul, 1997.
E14. Tercan E, Madenoğlu H, Boyacı A, Esmaoğlu A, Yazar K, Yıldız K. Spinal anestezide meperidin, alkali meperidin ve lidokain. III. Rejyonal Anestezi Kongresi, 26-29 Kasım 1997, İstanbul.
E15. Tercan E, Esmaoğlu A, Boyacı A, Madenoğlu H, Doğru K, Yazar K, “Pediatrik cerrahide postoperatif analjezi için kaudal blok uygulaması”, III. Rejyonal Anestezi Kongresi, İstanbul, 1997.
E16. Esmaoğlu A, Akın A, Güler G, Tercan E, Boyacı A, “Komplikasyonları bakımından bilateral ve ünilateral spinal anestezi”, III. Rejyonal Anestezi Kongresi, İstanbul, 1997.
E17. Madenoğlu H, Tercan E, Doğru K, Akın A, Boyacı A, “Elektif supratentorial kraniotomilerde TİVA ve isofluran anestezisinin hemodinami ve uyanma üzerine etkilerinin karşılaştırılması”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Bursa, 1997.
E18. Madenoğlu H, Koç RK, Tercan E, Doğru K, Akın A, Boyacı A, “Kraniotomilerde çivili başlık kullanımına bağlı oluşan hemodinamik yanıt üzerine bupivakain infiltrasyonunun etkisi”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Bursa, 1997.
E19. Tercan E, Canbay E, Madenoğlu H, Akın A, Boyacı A, “Şaşılık ameliyatları sonrası bulantı-kusma sıklığı üzerine uygulanan anesteziklerin etkisi”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Bursa, 1997.
E20. Güler G, Tercan E, Esmaoğlu A, Akın A, Boyacı A, “Laparoskopik kolesistektomi sonrası bulantı-kusma sıklığı üzerine uygulanan anestezi yönteminin etkisi”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Bursa, 1997.
E21. Doğru K, Madenoğlu H, Tercan E, Yıldız K, Esmaoğlu A, Boyacı A, “Postartroskopik analjezide intraartiküler neostigmin”, Ortopedik Anestezi Sempozyumu, Erzurum, 1998.
E22. Erşepçiler M, Canbay E, Doğru K, Boyacı A, Madenoğlu H, Tercan E. Cerrahi stres yanıta torakal ve lumbal epidural anestezinin etkileri. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 1998, Antalya.
E23. Madenoğlu H, Yazar K, Tercan E, Doğru K, Boyacı A, Yıldız K, “Çocuklarda kaudal analjezinin cerrahi, metabloik ve endokrin cevaba etkisi”, XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 1998.
E24. Doğru K, Madenoğlu H, Tercan E, Erşepçiler M, Yıldız K, Akın A, Boyacı A, “Endotrakeal entübasyonda atrakuryum ve roküronyum”, XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 1998.
E25. Madenoğlu H, Doğru K, Tercan E, Akın A, Yıldız K, Boyacı A, “Propofolün enjeksiyon ağrısını önlemede farklı doz lidokain”, XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 1998.
E26. Tercan E, Boyacı A, Yıldız K, Köse Ö, Özkan U, “Apendektomi yapılan çocuklarda postoperatif hasta kontrollü analjezi”, 5. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 1999.
E27. Güler G, Velibaşoğlu H, Tercan E, Madenoğlu H, Boyacı A, “Tonsillektomilerde TİVA ve sevofluran anestezisi”, XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1999.
E28. Tercan E, Doğru K, Erşepçiler M, Yıldız K, Kotanoğlu M, Boyacı A, “Çocuklarda halotan ve sevofluranla anestezi”, XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1999.
E29. Doğru K, Tercan E, Yıldız K, Madenoğlu H, Boyacı A, “Sevofluran ve izofluran anestezilerinde mivakuryumun nöromusküler etkileri”, XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1999.
E30. Madenoğlu H, Nart C, Doğru K, Erşepçiler M, Güler G, Tercan E, Boyacı A, “Alt ekstremite cerrahisinde genel anestezi ve KSEA yöntemlerinin karşılaştırılması”, XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 1999.
E31. Gökahmetoğlu G, Tercan E, Biçer C, Gülcü N, “Genel anestezi alan hastalarda anestezi derinliğinin bispektral indeks ve spectral edge frequency ile değerlendirilmesi”, XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 2001.
E32. Güler G, Akın A, Demir L, Tercan E, Boyacı A, “Nefrektomi insizyonuna bupivakain veya tenoksikam infiltrasyonunun postoperatif analjezi üzerine etkisi”, XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 2001.
E33. Yıldız K, Doğru K, Madenoğlu H, Tercan E, Boyacı A. Pediatrik anjiografide anestezi yönetimi. XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 2001.
E34. Tercan E, Özkırış A, Gülcü N, Kösemen İ, Boyacı A, “O2-N2O-Sevofluranla anestezi indüksiyonu sonrası entübe edilen çocuklarda intraoküler basınç değişimi”, XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Cilt 31, Supl 2:82, Antalya, 2003.
DİĞER YAYINLAR
F1. Tercan E. Sıvı ve elektrolit tedavisi. In: Ergüney S, Çiçek Y (Çeviri Editörleri). Güncel Cerrahi Tedavi. Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd Şt., İstanbul 2001, ss 1035-1040.
F2. Tercan E. Gebelik ve Anestezi. In : Furuncuoğlu Y. Sağlıklı Hamilelik. Akis Kitap Yayıncılık San. Tic. A.Ş., İstanbul 2010, ss 347-358.