საიტის ძებნა

მედ.ლექტორი Burcu POLAT

ნევროლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ANKARA

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2021Fellowship of the European Board of Neurology (FEBN)
2021EHF-SAS Fellowship Diploma (European Headache Federation- School of Advanced Studies)
2015 - 2015Royal London Hospital for Integrated Medicine,
2014 - 2014Hospital of Acupuncture and Moxibustion.
2012 - 2012Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2012 - 2012Silivri Devlet Hastanesi
2009 - 2012Şırnak Devlet Hastanesi
2003 - 2009Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2003 - 2009Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2009İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji
2000Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
PUBLICATIONS
1-Polat B, Aysal F, Öztürk M, Mutluay B, Altunkaynak Y, Yilmaz NH, Baybaş S. Blink Reflex in Episodic and Chronic Migraine. Noro Psikiyatr Ars. 2018 May 4;55(2):146-151. doi: 10.5152/npa.2017.12753. eCollection 2018.
2-Polat B, Saatci O, Yilmaz NH, Duz OA. The frequency of complementary and integrative medicine methods in headache patients and their spending habits Neurol Neurochir Pol. 2018 May-Jun;52(3):347-351. doi: 10.1016/j.pjnns.2017.12.007.
3-Polat B, Özge A, Yılmaz NH, Taşdelen B, Düz ÖA, Kılıç S, et al. Validity and reliability of the turkish version of the Mig-scog scale in migraine patients. Neurol Sci Neurophysiol 2020;37:29-35.
4-Polat B, Yılmaz NH, Mantar N, Cadirci F, Sitrava S, Ozmansur EN, Uzan M, Özkara C, Hanoglu L. Accelerated long-term forgetting after amygdalohippocampectomy in temporal lobe epilepsy. J Clin Neurosci. 2020 Feb;72:43-49. doi: 10.1016/j.jocn.2020.01.038. Epub 2020 Jan 16.
5-Helvaci Yilmaz N, Polat B, Hanoglu L. Transcranial Direct Current Stimulation in the Treatment of Essential Tremor: An Open-Label Study. Neurologist 2016;21:28-9.
6-Yulug B, Hanoglu L, Cakır T, Polat B, Tavlı AM, Yılmaz NH. Pure Posterior Alien Hand Syndrome Following a Cerebrovascular Lesion: Clinicoradiological Correlates. J Clin Neurol 2016;12:243-4.
7-Hanoglu L, Yildiz S, Polat B, Demirci S, Tavli AM, Yilmaz N, Yulug B. Therapeutic Effects Of Rivastigmine And Alfa-Lipoic Acid Combination In The Charles Bonnet Syndrome: Electroencephalography Correlates. Curr Clin Pharmacol. 2016 Oct 3.
8-Yulug B, Hanoglu L, Kilic E, Polat B, Schabitz WR. The Neuroprotective Role of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) for Neurodegenerative Diseases: A Short Review on Experimental Studies. Mini Rev Med Chem. 2016;16(16):1269-1273.
9-Yulug B, Hanoglu L, Ksanmemmedov E, Düz OA, Polat B, Hanoglu T, Günal MY, Kilic E. Beyond The Therapeutic Effect Of Rtms In Alzheimer's Disease: A Possible Neuroprotective Role Of Hippocampal BDNF? : A Minireview. Mini Rev Med Chem. 2017 Sep 27. doi: 10.2174/1389557517666170927162537.
10-Yilmaz M, Yasar C, Aydin S, Derin O, Polat B, Ertan G, Ceylan B, Mert A. Human Herpesvirus 6 encephalitis in an immunocompetent pregnant patient and review of the literature. Clin Neurol Neurosurg. 2018 Aug;171:106-108. doi: 10.1016/j.clineuro.2018.05.026. Epub 2018 Jun 5. Review.
11-Burcu Polat, Nesrin Helvaci Yilmaz, Gökhan Altin, Zeynep Atakcan, Ali Mert. Olfactory and Gustatory Dysfunctions in COVID-19 Patients: From a Different Perspective. J Craniofac Surg. 2021 Jan 7;Publish Ahead of Print. doi: 10.1097/SCS.0000000000007412.
CONFERENCE PRESENTATIONS
1- Musa Ozturk, Burcu Polat(Sahinoglu),Yavuz Altunkaynak, Belgin Mutluay, Refhan Balkan, Aynur Ozge, Duran Cakmak, S.Baybas. Headache characteristics in substance abusers.. XIII Congress of the International Headache Society,2007.
2- Belgin Mutluay, Yavuz Altunkaynak, Musa Ozturk, Burcu Polat(Sahinoglu), S.Baybas. Topiramate induced uveitis. XIII Congress of the International Headache Society,2007.
3- Musa Ozturk, Fazilet Hancer, Burcu Polat(Sahinoglu), Didem Yıldız,Fikret Aysal, Sevim Baybas Headache in adolescents and children.VII International Congress on Headache in Children and Adolescents, 2008.
4- Burcu Polat, Fikret Aysal, Musa Ozturk, Belgin Mutluay, Yavuz Altunkaynak, Sevim Baybas. Blink Reflex in Episodic and Chronic Migraine. 13th Congress of the EFNS, Florence, Italy, 2009
5- L. Hanoglu, N. Helvaci Yilmaz, C. Ozkara, M. Uzan, B. Polat, S. Demirci. Wada memory dominance in temporal lobe epilepsy Abstracts / Journal of the Neurological Sciences 333 (2013) e1–e64
6- B.Polat, O.Saatci, N.Helvaci Yılmaz, O.Arici Duz, L.Hanoglu. The use of complementary and alternative medicine and its expenditure by a sample of Turkish headache patients. EHMTC-0349, Cephalalgia 36 (1S), 2016, 5th European Headache and Migraine Trust International Congress 2016, 15-18 September, in Glasgow, Scotland,UK
7- O.Saatci, B.Polat. Vertigo and Vitamine D levels. III. Vertigo Academy International. March 2-4, 2017, Mumbai, India.
8- O.Saatci, B.Polat, N.Helvaci Yilmaz, T.A.Zirh. Deep Brain Stimulation and Olfactory Functions. International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 4-8, 2017., Vancouver, Canada.
9- B. Polat, G. Ertan Akan, O. Arici Duz, C. Islak, E. Erbayat Altay, F.F. Ozer, B. Yulug. An atypical clinical presentation of diffuse cerebral arteriovenous malformation: Diagnostic dilemma between diffuse AVM and cerebral proliferative angiopathy. 3rd Congress of the European Academy of Neurology (EAN) Amsterdam, June 24 to 27, 2017.
MEMBERSHIPS AND ASSOCIATIONS
Turkish Neurological Society
Turkish Medical Association
Member of the British Medical Acupuncture Society (BMAS, UK)
Turkish Headache and Pain Studies Association
International Headache Society
Global Migraine and Pain Society (Turkey)