Поиск по сайту

Проф. Selami ALBAYRAK

Урология

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега / Кошуйолу Стамбульская Больница Медиполь
Иностранные языки

Английский

Отправь Электронную почту
2011Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2011Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2011Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2011Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2006 - 2009Hekim Hakları Derneği
2006 - 2009Hekim Hakları Derneği
2005 - 2008Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2005 - 2008Yeditepe Üniversitesi
2001 - 2005Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2001 - 2005Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2001 - 2005Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2001 - 2005Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1994 - 2001Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
1994 - 2001Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
1991 - 1994Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
1991 - 1994Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
1987 - 1991Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
1987 - 1991Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
1985 - 1987Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servis
1985 - 1987Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servis
1991Mevki Asker Hastanesi
1995İsrail Hadera Hilel Yafe Tıp Merkezi
1991Mevki Asker Hastanesi
2006Yeditepe Üniversitesi, Üroloji
1994Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji
1991Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji
1985Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası Dergilerde 1.Extended Vein Ligation: A New Aspect of the Surgical Treatment of Varicocele. ALBAYRAK S., CAN C., SARICA K.Urol Int 1993; 51: 220-224. Ulusal Dergilerde 1. Böbrek ve Testis Tümörlerinde Torako-abdominal Yaklaşım : 16 Olgudaki Sonuçlar Önol Y., Erden D., Alagöl B., ALBAYRAK S. Türk Üroloji Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, 472-475, 1990. 2. Benign Prostat Hipertrofisi Tedavisinde Raveronun Çift Körleme ile Etkisinin Araştırılması Erden D., Karslı F., Önol Y., Vatandaşlar F., ALBAYRAK S.GATA Tıp Bülteni, 33: 149-154, 1991. 3. Erkek Üretra Darlıklarında Radyolojik ve Sonoüretrografi Yöntemlerinin Tanı Değeri Karslı F., Şener T., Vatandaşlar F., Erden D., ALBAYRAK S. GATA Tıp Bülteni, 33: 1359-1369, 1991. 4. Obstrüktif Üropatilerde Perkutan Nefrostomi: Erden D., Baykal K., ALBAYRAK S., Önol Y., İşeri C. Türk Üroloji Dergisi, Cilt:18, Sayı: 4, 399-405, 1992. 5. Üretral Dilatasyon ve İnternal Optik Üretrotominin Transüretral Prostatektomiden Sonra Görülen Üretra Darlıklarındaki Rolü Erden D., ALBAYRAK S., Tunçay S., Önol Y., Vatandaşlar F.GATA Tıp Büteni, 34: 905-910, 1992. 6. Empotansın Tedavisinde Otoenjeksiyon FarmakoterapisininYeri ALBAYRAK S., Erden D., İşeri C., Önol Y.Türk Üroloji Dergisi, Cilt:18, Sayı: 4, 444-446, 1992. 7. Empotansa Multidisipliner Yaklaşım ALBAYRAK S., Erden D., Tunçay S., İşeri C., Önol Y.Türk Üroloji Dergisi, Cilt:18, Sayı: 4, 451-457, 1992. 8. Megaüreterde Pilikasyon Yöntemi: 7 Olgu Bildirimi Önol Y., Erden D.,İşeri C., ALBAYRAK S., Ergüven U.Türk Üroloji Dergisi, Cilt:18, 447-450, 1992. 9. İleal Neobladder: Üriner Diversiyonlar İçindeki Yeri, Endikasyonları ve 5 Vakada Aldığımız Sonuçlar Önol Y., İşeri C., ALBAYRAK S., Erden D., Şahin C.Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 64-67, 1993. 10. Radikal Retropubik Prostatektomi: 18 Olgudaki Deneyimlerimiz Önol Y., ALBAYRAK S., Erden D., İşeri C., Tunçay S., Karaşen E. Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, 165-171, 1993. 11. 8 Olguda Perineal Yaklaşımla Posterior Üretroplasti Önol Y., Erden D., ALBAYRAK S., İşeri C.,Tunçay S. Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 269-272, 1993. 12. İnvaziv TCC Nedeniyle Yapılan Total Sistektomiden Sonra Görülen Üretral Rekürrens ALBAYRAK S, Önol Y., Erden D., İşeri C., Tunçay S.Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 78-81, 1993. 13. İleri Evre Mesane Kanserli 16 Olguda Üriner Saptırma ve Radikal Cerrahi Girişimler Önol Y., ALBAYRAK S., Erden D., İşeri C., Tunçay S. Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 42-46, 1993. 14. İnmemiş Testis Olgularında Önemli Bir Konjenital Malformasyon: Testis-Epididim İlişkisi ve Bunun Orkiopeksi Sonuçlarına Etkisi ALBAYRAK S., Erden D., Önol Y., İşeri C., Kocaman K.Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 360-362, 1993. 15. Üretral Rekonstrüksiyonda Mesane ve Ağız Mukozası Kullanımı Önol Y., ALBAYRAK S., Erden D., Tunçay S.Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 259-262, 1993. 16. Empotanslı Hastaların Tedavisinde Penil Protez İmplantasyonunun Yeri ALBAYRAK S., Vatandaşlar F., Erden D., Önol Y., İşeri C. Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 357-359, 1993. 17. Çocuklarda Megaüreter Tedavi Sonuçları İşeri C., Vatandaşlar F., Önol Y., Erden D., Baykal K., ALBAYRAK S. Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 134-136, 1993. 18. Üretral Onarımda Mesane Mukozası Kullanımı Önol Y., Erden D., ALBAYRAK S., Tuncay S., Şahin C.Pediatrik Cerrahi Dergisi: 7, 16-19, 1993. 19. Üretral Onarımda Ağız Mukozası Kullanımı: Ön Rapor Önol Y., Erden D., Tuncay S., Şahin C., ALBAYRAK S. Pediatrik Cerrahi Dergisi: 7, 20-23,1993. 20. Sistoskopide Kullanılan Yüzeyel Anestezik Ajanların Etkinlik Derecesi ve Maliyetlerinin Karşılaştırılması Erden D., Tunçay S., ALBAYRAK S., Önol Y. Türk Üroloji Dergisi, Cilt:20, 92-95, 1994. 21. Radikal Prostatektomide Sinir Koruyucu Yöntemi Hangi Olgularda ve Ne Zaman Kullanalım ? ALBAYRAK S., Baykal K., Önol Y., İnal H., Karaşen E.Türk Üroloji Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 217-221, 1994. 22. Çocuk ve Erişkin Hipospadiaslı Olgularda Cerrahi Onarım Sonuçlarının Karşılaştırılması:Önol Y., ALBAYRAK S., Baykal K., Şahin C., İnal H.Türk Üroloji Dergisi Cilt: 20 : 162-165 1994 23. Anatomopatolojik İnceleme: Tümör Volümü, Lokalizasyonu ve Kapsüler İnvazyonu: 30 Radikal Prostatektomili Olgudaki Sonuçlarımız Uçmaklı E., ALBAYRAK S., Yıldırım Ş., Önol Y., Baloğlu H. , Baykal K. Türk Üroloji Dergisi 20: 268-272, 1994 24. Obstrüktif Üropatiye Yol Açan Retroperitoneal Fibrozisli Olgularda Cerrahi Yaklaşım:7 Olgu Sunumu Önol Y., Baykal K., ALBAYRAK S., İşeri C., Şahin C.Türk Üroloji Dergisi 20: 377-381, 1994 25. Radikal Prostatektomi Materyallerindeki Tümör Dokusunun immünohistokimyasal Spektrumu Yıldırım Ş., Baloğlu H., Öztek Y., ALBAYRAK S., Önol Y.Türk Patoloji Dergisi 10,2 199,1994 Uluslararası Sempozyum, Kongre ve Konferans Bildiri Özetleri: 1. Sexual Function Following Nerve Sparing Radical Prostatectomy: Results of 15 Cases Önol Y., Albayrak S., Erden D., İşeri C., Tunçay S., Şahin C.INTERNATIONAL CONGRESS ON ANDROLOGY. April 21-24 1993 Antalya 2. Sexual Function Following Perineal Urethroplasty: Our Results in 10 Cases. ALBAYRAK S., Önol Y., Erden D., Tunçay S., Şenkul T. INTERNATIONAL CONGRESS ON ANDROLOGY April 21-24 1993 Antalya 3. Bladder Mucosa and Buccal Mucosal Grafts for Urethral Reconstruction: Our Results in 16 cases. Önol Y., ALBAYRAK S., Erden D., Tunçay S., Özbilek B. 3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June- 03 July 1993 Istanbul 4. Posterior Vertical Lumbotomy versus ESWL Monotherapy in Treatment of Upper Urinary Tract Calculi Larger Than 2 cm in Diameter.ALBAYRAK S., Önol Y., Ersay A., Erden D., Kocaman K. 3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June- 03 July 1993 Istanbul 5. The Diagnostic Value of Selective Neurophysiologic Testing (BCR,PEP) İn Evaluation of I m Impotent Patient: Results of 64 Cases ALBAYRAK S., Önol Y., Saracoğlu M., İşeri C., Baykal K., Tunçay S.3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June-03 July 1993 Istanbul 6. Urinary Diversions and Radical Surgery in 34 Cases with Invasive Bladder Carcinoma ALBAYRAK S., Önol Y., İşeri C., Erden D., İnal H., Tunçay S. 3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June- 03 July 1993 Istanbul 7. Orthotopic Ileal Neobladder: Results in 7 Cases Önol Y., ALBAYRAK S., İşeri C., Erden D., İnal H. 3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June- 03 July 1993 Istanbul 8. Radical Retropubic Prostatectomy: Our Experiences in 18 Cases.Önol Y., ALBAYRAK S., Erden D., İşeri C., Şenkul T. 3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June- 03 July 1993 Istanbul 9. Anatomo-pathologic Study of the 18 Radical Prostatectomy Specimens: Tumor volume , Location and Capsular Invasion. ALBAYRAK S., Yıldırım Ş., Önol Y., Erden D., Tunçay S. 29thINTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 İstanbul 10. Thoraco-abdominal Approach for Testicular and Upper Pole Renal Tumors. Önol Y., ALBAYRAK S., Erden D., İşeri C., Şahin C. 29th INTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 Istanbul 11. Our Experiences in Perineal Posterior Urethroplasty:Results in 10 Cases.Önol Y., ALBAYRAK S., Erden D., Tunçay S., Özbilek B. 29thINTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 İstanbul 12. Urinary Diversions and Radical Surgery in 34 cases with Invasive Bladder Carcinoma ALBAYRAK S., Önol Y., İşeri C., İnal H., Tunçay S.,29thINTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 İstanbul 13. Orthotopic Neoblader : Resuls in 7 CasesÖnol Y., ALBAYRAK S., İşeri C.,Erden D., İnal H. 29thINTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 İstanbul 14. Diagnostic Value of Selective Neurophysiologic testing (BCR’s and PEP ‘s) in evaluation of Impotent patients ALBAYRAK S., Önol Y., Saraçcoğlu M.,İşeri C .,Baykal K. 29th INTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 İstanbul 15. Bladder Mucosa and Buccal Mucosal Grafts for Urethral Reconstruction: Our Experiences in 26 Cases .Önol Y., ALBAYRAK S., Erden D., Tunçay S., Özbilek B. 29thINTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 Istanbul 16. Our Experiences on Radical Retropubic Prostatectomy ÖNOL Y., ALBAYRAK.S, BAYKAL K., ERDEN D., İNAL H., KARAŞEN E., KOCAMAN K. 2nd Euro-American Conferance on Urological Disease BPH and Prostate Cancer 28-31 August, 1994 ATHENS, GREECE Ulusal Sempozyum, Kongre ve Konferans Bildiri Özetleri 1. Ürolojik Cerrahide Omentum Kullanımı Önol Y., İşeri C., Erden D., Vatandaşlar F., ALBAYRAK S., Ersay A. XI.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side 2. Radikal Prostatektomide Dorsal Venin Kontrolü: Önol Y., Erden D., İşeri C, Ersay A, ALBAYRAK S. XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side 3. Empotansın Tedavisinde Otoenjeksiyon Farmakoterapisinin Yeri: Takipteki 16 Olgunun Bildirimi ALBAYRAK S, İşeri C., Önol Y., Vatandaşlar F., Erden D, Şener T. XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side 4. Multidisipliner Yaklaşımla Değerlendirilen136 Empotanslı Hastanının Klinik Dökümü ALBAYRAK S, Erden D, Önol Y, İşeri C, Vatandaşlar F. XI Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side 5. ESWL’ye karşı Açık Cerrahi: Dorsal Lumbotominin Üst Üriner Sistem Taşlarının Tedavisindeki Rolü: Önol Y., Ersay A., İşeri C., Erden D., ALBAYRAK S. XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side 6. İnmemiş Testis Olgularında Önemli Bir Kongenital Malformasyon: Testis Epididim İlişkisi ve Bunun Orkiopeksi Sonuçlarına Etkisi. Erden D., Önol Y., ALBAYRAK S., İşeri C., Tunçay S., Karaşen E. XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 27-30 Eylul 1992 Nevşehir 7. Radikal Retropubik Prostatektomi:18 Olgudaki Deneyimlerimiz. Önol Y, ALBAYRAK S, Erden D., İşeri C, Tunçay S, Karaşen E. XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir 8. İnvaziv TCC nedeniyle yapılan Total Sistektomiden Sonra Görülen Üretral Rekürrens: Önol Y., Erden D., ALBAYRAK S., İşeri C., Karaşen E. XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir 9. İleal Neobladder: Üriner Diversiyonlar İçindeki Yeri, Endikasyonları ve 5 Vakada Aldığımız Sonuçlar. Önol Y., İşeri C., ALBAYRAK S., Erden D., Şahin C. XII.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 27-30 Eylul 1992 Nevşehir 10. Posterior Üretroplasti: 7 Olgu Bildirimi Önol Y., Erden D., ALBAYRAK S., İşeri C., Tunçay S., İnal H. XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 27-30 Eylul 1992 Nevşehir 11. Üretral Rekonstrüksiyonda Mesane Mukozası Kullanımı Önol Y., ALBAYRAK S., Erden D., Tunçay S. XII.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir 12. Radikal Prostatektomi: 18 Olgudan Alınan Sonuçlar Önol Y., ALBAYRAK S., Erden D., Şahin C., Tunçay S. X.Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993 İstanbul 13. İleal Mesane Sübstitüsyonu: 7 Olgudan Alınan Sonuçlar Önol Y., ALBAYRAK S., İşeri C., Erden D., Şahin C., Tunçay S.X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993 İstanbul 14. İnvaziv Mesane Kanserli 31 Olguda Üriner Saptırma ve Radikal Cerrahi Girişimler Önol Y., ALBAYRAK S., İşeri C., Erden D., İnal H., Tunçay S. X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993 İstanbul 15. Radikal Prostatektomi Materyallerindeki Tümör Dokusunun İmmünohistokimyasal Spektrumu Yıldırım Ş., Baloğlu H., Öztek İ., ALBAYRAK S., Önol Y., Erden D. XI. Ulusal Patoloji Sempozyumu 21-31 Ekim 1993 Trabzon. 16. 22 Radikal Prostatektomi Materyalinin Patolojik Değerlendirilmesi.Uçmaklı E., Yıldırım Ş., Öztek İ., Baloğlu H., ALBAYRAK S., Önol Y., Erden D. XI Ulusal Patoloji Sempozyumu 21-31- Ekim 1993 Trabzon. 17. Üreter alt bölüm taşlarına Üreteroskopik Yaklaşım İşeri C., Özbilek B., Baykal K., ALBAYRAK S., Önol Y. I. Ulusal Endoüroloji Kongresi 24- 25 Mart 1994 İstanbul 18. Üreter Orta ve Alt Bölüm Taşlarının Tedavisinde Loop Üreteral Kateterin Yeri ALBAYRAK S., Önol Y., Baykal K., Karaşen E., Şenkul T., İnal H. I.Ulusal Endoüroloji Kongresi 24-25 Mart 1994 İstanbul Uluslararası Dergilerde 1. Persistent Müllerian Duct Syndrome: Report of a Case with Bilateral Cryptorchidism K.SARICA, S. ALBAYRAK, H.SARGIN, C.CAN, T.KESKİN International Urology and Nephrology 27(4).pp 431-438 1995 2. Fournier’s Disease: Adjunctive Hyperbaric Oxygene Therapy (HBO) To Classic Therapy K.Baykal, S. ALBAYRAK, H.İnal, E.Elbüken, K.Dündar , Y.ÖnolInternational Journal of Urology 3:161-162, 1996 3. Ureteral Injury During Appendectomy Baykal K., Önol Y., ALBAYRAK S., İnal H., Şenkul T International Urology and Nephrology 28(5): 709-711 , 1996 4. Metastasis of Prostate Adenocarcinoma to Testis Baykal K., ALBAYRAK S., İnal H., Şahin C., Yıldırım Ş., Önol Y. International Journal Of Urology 4: 104-105, 1997 5. Comparison of Ultrasonographic and Laparoscopic Findings In Adult Nonpalpable Testes Cases Pekkafalı M. Z., Sahin C., İlbey Y.O., ALBAYRAK S., Yıldırım S., Basekim C. European Urology 44 (1): 124-7, 2003 6. Use of Atresic Vagina As a Urethra To Repair Iatrogenic Incontinence, Secondary To a Complete Longutinal Urethral Incision ALBAYRAK S., Göktaş C., Cangüven Ö.International Journal Of Urology 12: 325-327, 2005 7. Validation of 2001 partin tables in Turkey: Multicenter Study Eskiçorapçı S., Karabulut E., Türkeri L., Baltacı S.,Cal C., Toktaş G.,Akpınar H.,Özer G., Sözen S., Tokuç R., Lekili M., Soylu A., ALBAYRAK S., Şahin H., Alpar R., Özen H. European Urology 47 : 185-9, 2005 8. Dermatofibrosarcoma protuberans of the urinary bladder: a case report.ALBAYRAK S, Ilbey YO, Goktas C, Karadayi N. Arch Ital Urol Androl. 2004 Sep;76(3):113-4. 9. ALBAYRAK S, Canguven O, Goktas C, Aydemir H, Koksal V. Role of MMP-1 1G/2G promoter gene polymorphism on the development of prostate cancer in the Turkish population. Urol Int. 2007;79: 312-5. Ulusal Dergilerde 1. Hepatosellular Karsinom Yanılgısı Veren Renal Anjiomyolipomalı İki Olgu S.Hülagü, L.Demirtürk, Z.Çankır, S. ALBAYRAK, E.Karaşen, E. Kızlkaya,Y.Önol,M.Altun. Türk Gastroenteroloji Dergisi Cilt 5, Sayı 31994 2. Reifenstein Syndrom: Report of a Case.Can C., Sarıca K., ALBAYRAK S. Journal of Ankara Medical School 17, 93-97, 1995 3. Ürolojik Olmayan Ameliyatlarda Üretra, Mesane ve Üreter Yaralanmaları Y.Önol, K.Baykal, S. ALBAYRAK, C.İşeri, H.İnal Türk Üroloji Dergisi 21:1 14-20, 1995 4. Künd Testiküler Yaralanmalarda Erken Eksplorasyon ve Parankim Koruyucu Yaklaşım K.Baykal, S. ALBAYRAK, C.Şahin, E.Karaşen Üroloji Bülteni 6: 4,240-242, 1995 5. Brusellozis ve Testiküler Tutulum: 3 Olgudaki Deneyimlerimiz K.Baykal, C.Şahin, S. ALBAYRAK, E.Kızılkaya, H.İnal Üroloji Bülteni 6: 183-185, 1995 6. Üretral Onarımda Ağız Mukozası Y.Önol, S. ALBAYRAK, K.Baykal, C.Şahin, H.İnal Türk Üroloji Dergisi 21: 151,1995 7. Posterior Perineal Üretroplasti Sonrası Seksüel Disfonksiyon Baykal K., ALBAYRAK S., Önol Y., Özbilek B., İnal H., Türk Üroloji Dergisi 21: 164-168, 1995 8. Tuberoskleroz ve Renal Angiomyolipoma: Bir Olgu Sunumu, K.Baykal, C.Şahin, S. ALBAYRAK, H.İnal, T.Şenkul Türk Üroloji Dergisi 21: 176, 1995 9. Varikosel Cerrahisinde Yüksek Ven Ligasyonu İle Genişletilmiş Ven Ligasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması K.Baykal, E.Karaşen, S. ALBAYRAK, C.Şahin, B.Özbilek, Y.Önol Türk Üroloji Dergisi 21: 384-390 1995 10. Ürolojide Barsak Segmentlerinin Kullanımı Y.Önol, K.Baykal, S. ALBAYRAK, T.Şenkul, H.İnal, C.Şahin Y.Önol, K.Baykal, S. ALBAYRAK, T.Şenkul, H.İnal, C.Şahin Türk Üroloji Dergisi 21: 293-300 1995 11. Tek Fonksiyone Böbrekte Gelişen Renal Hücreli Kanser Olgusu Nedeniyle Renal Hücreli Kanserlerde Zorunlu Nefron Koruyucu Cerrahinin Gözden Geçirilmesi Y.Önol, K.Baykal, S. ALBAYRAK, H.İnal, E. Kalcı, C.Şahin, T.Şenkul Türk Üroloji Dergisi 21: 384-389, 1995 12. Prostat Kanserinde Patolojik Evre İle Klinik Evre, PSA ve Gleason Grade Arasındaki İlişki: GATA Haydarpaşa Deneyimleri K.Baykal, S. ALBAYRAK, E.Kalcı, Ş.Yıdırım, H.İnal, Y. Önol Türk Üroloji Dergisi 21: 206-211, 1995 13. Benign Prostat Hiperplazisinde Alternatif Cerrahi: Transüretral Prostat İnsizyonu. S.Tunçay, D.Erden, Y.Önol, S. ALBAYRAK, K.Baykal, C.İşeri Türk Üroloji Dergisi 21: 221-227, 1995 14. Clam Sistoplastide Endikasyonlar, Teknik ve 5 Vakada Alınan Sonuçlar, Baykal K, ALBAYRAK S, Önol Y., Şenkul T., İnal H., Şahin C. Türk Üroloji Dergisi 22: 37-42 1996 15. Genç Yaşta Görülen Mesane Tümörleri: 3 Olgu Sunumu K.Baykal, S.ALBAYRAK, Y.Önol, T.Şenkul, C.Şahin,H.İnal Üroloji Bülteni 7: 61-62, 1996 16. Prostat Kanserinde Düşük Evrelendirme Sorunu ve Patolojik Evre C ve D1 Olgulara Yaklaşım K.Baykal, S.ALBAYRAK, E.Kalcı, H.Baloğlu, B.Özbilek, Y.Önol Üroloji Bülteni 7: 17-20, 1996 17. Üreter Orta ve Alt Bölüm Taşlarının Tedavisinde Loop Üreteral Kateterin Yeri: 50 Olgudaki Sonuçlarımız. Baykal K., ALBAYRAK S., Önol Y., Şenkul T., Özbilek B., Şahin C. Türk Üroloji Dergisi 22: 2. sayı 1996 18. Ortotopik Neoblader Olgularının Fonksiyonel, Ürodinamik, Metabolik Sonuçları Baykal K., Şenkul T., Önol Y., ALBAYRAK S., İşeri C., Erden D.Türk Üroloji Dergisi 22: 227-237 1996 19. Radikal Retropubik Prostatektominin Türkiye’deki İlk 5 Yıl Sonuçları. Önol Y., ALBAYRAK S., Baykal K., Kalcı E., Şahin C., Şenkul T. Üroloji Bülteni 7, 87-91 1996 20. Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Transüretral Rezeksiyonun Semptom Skoruna Etkisi İnal H., Baykal K., İşeri C., ALBAYRAK S, Şenkul T., Erden D.Türk Üroloji Dergisi 22: 13-18 1996 21. Prostatın Transüretral Rezeksiyonunun Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi Baykal K., İnal H., İşeri C., ALBAYRAK S., Dursun K., Erden D. Deniz Tıp Bülteni 29: 36-50,1996 22. Radyasyona Bağlı Hemorajik Sistitte Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yeri Dündar K., Baykal K., Elbüken M., ALBAYRAK S, İşeri C., Erden D.Türk Üroloji Dergisi 22: 215-219, 1996 23. Akut Karını Taklit Eden Bir Erişkin Primer Megaüreter Olgusu İlbey Y.Ö., ALBAYRAK S., Göktaş C, Horuz R.Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt: XIII Sayı:1,51-52, 2002 24. Perineal Travmaya Bağlı Nadir Bir Yüksek Akımlı Priapizm Olgusu İlbey Y.Ö., Göktaş C., Kuvel M, ALBAYRAK S. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XIII Sayı:1:46-47, 2002 25. Dev Prostat Adenomu : Bir Olgu Sunumu İlbey Y.Ö, Bülbül M., ALBAYRAK S. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XIV Sayı:1:47-48, 2003 26. II. Üroloji Kliniği’nde 2002-2003 Yılları Arasındaki Obstrüktif Üropatili Hastaların Değerlendirilmesi Göktaş C, Cangüven Ö., Bülbül M , Horuz R., ALBAYRAK S. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XIV Sayı:2:101-103, 2003 27. Bilateral Dev Hidrosel Olgusunda Skrotal Cerrahi: Bir Olgu Sunumu İlbey Y.Ö, Göktaş C., ALBAYRAK S., Bülbül M Türk Üroloji Dergisi: 29 ( 2) : 229-230, 2003 28. Penoskrotal Lenfanjiyoma Sirkumskriptum : Bir Olgu Sunumu İlbey Y.Ö, Göktaş C., Karadayı N., Hirik E., ALBAYRAK S. Türk Üroloji Dergisi: 29 ( 3) : 360-362, 2003 29. Sirkumsizyon Sonrası Ağrı Kontrolünde Yararlı Bir Uygulama:Topikal Lidokain Jel Göktaş C., Cangüven Ö., Horuz R., ALBAYRAK S. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XV Sayı:1, 25-27, 2004 30. Dorsal Lumbotomi: Minimal İnvaziv Bir İnsizyon Göktaş C, Cangüven Ö, Horuz R, ALBAYRAK S, Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XV Sayı:1, 5-7, 2004 31. Monozigotik İkizlerde Eş Zamanlı Renal Kolik: Olgu Sunumu Göktaş C., Cangüven Ö., Hirik E., ALBAYRAK S, Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XV Sayı:2, 102, 2004 32. Fournier Gangreni: Onbir Olguluk Değerlendirme Göktaş C., Cangüven Ö., Hirik E., ALBAYRAK S. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XV Sayı:1,37-38, 2004 33. Böbrek Plazma Hücreli Granulomu: Bir Olgu Sunumu ALBAYRAK S., İlbey Y.Ö., Göktaş C., Yıldırım Ş.Türk Üroloji Dergisi: 30 ( 3) : 374-375, 2004 34. Testis Torsiyonunun Erişkinde Görülen Nadir Şekli Extravajinal Testis Torsiyonu ALBAYRAK S, Göktaş C., Cangüven Ö., Horuz R. Türk Üroloji Dergisi: 30 ( 4) : 474-475, 2004 35. Varikosel Cerrahisi, ALBAYRAK S, Cangüven Ö. Androloji Bülteni Sayı 17 :148-149 ,Nisan 2004 36. Bilateral Cerrahi Orşiektomide İnfrapubik Ve Skrotal İnsizyon Tekniklerinin Karşılaştırılması Cangüven Ö., Göktaş C., ALBAYRAK S., Hirik E Üroloji Bülteni Cilt: 15 Sayı:2:71-73, Nisan 2004 37.Yaşlanan Erkekte Androjen Azalması. Cangüven Ö., ALBAYRAK S. Androloji Bülteni Sayı 18 :192-193 , Haziran 2004 38. Yetersiz Priapizm Tedavisi ve Katastrofik Bir Sonuç. Göktaş C., Cangüven Ö., Horuz R., ALBAYRAK S. Androloji Bülteni Sayı 19 :294-295 , Kasım 2004 39. İleal Mesane Substitüsyonunda Meckel Divertikülü’nün Yeni Mesane Boynu Olarak Kullanılması: Bir Olgu Sunumu. ALBAYRAK S, Şahin C, Horuz R.Yeni Üroloji Dergisi, Cilt: 1,Sayı: 1:55-56,Nisan 2005 40. Yaşlanan Erkek Semptom Sorgulama Formu: Türkçe Geçerlilik Çalışması Cangüven Ö., Gürkan L., Horuz R., ALBAYRAK S., Kadıoğlu A. Androloji Bülteni Sayı 21 :93-98 , Haziran 2005 Uluslararası Sempozyum, Kongre Ve Konferans Bildiri Özetleri 1. Long-term Results of Autoinjection Pharmacotherapy in Impotent Cases ALBAYRAK S., Baykal K., İnal H., Önol Y., Dursun K. 1. International Congress on Andrology in Turkey 1995 2. Comparing of the High Ligation and Extended Vein Ligation in Varicocele Surgery Karaşen E., Baykal K., ALBAYRAK S., Şahin C. İnal H. 1. International Congress on Andrology in Turkey 1995 3. Use of Intestinal Segments in Urology Baykal K., Önol Y., ALBAYRAK S., İnal H., Şenkul T. 4th Mediterranean Congress of Urology RODOS-GRECE 1995 4. Our Experiences in Radical Retropubic Prostatectomy Önol Y., ALBAYRAK S., Baykal K., Kalcı E., İnal H. AUA New York section 93rd Annual Meeting –Turkey 1995 5. Buccal Mucosa in Urethral Reconstruction Önol Y., ALBAYRAK S., Baykal K., Şahin C. AUA New York section 93rd Annual Meeting İstanbul-Turkey 1995 6. Thoraco-abdominal Approach for Testicular and Upper Pole Renal Tumors: Our Experiences In 38 Cases Önol Y., Baykal K., ALBAYRAK S., İnal H., Şahin C. AUA New York section 93rd Annual Meeting İstanbul-Turkey 1995 7. Orthotopic Neobladder in Management of Invasive Bladder Cancer Önol Y., ALBAYRAK S., Baykal K., Şenkul T., Şahin C. AUA New York section 93rd Annual Meeting İstanbul-Turkey 1995 8. Anterior Urethral Reconstruction in Adults with re-do and/or primary severe urethral defects: The use of local skin gtafts and buccal mucosa ALBAYRAK S., Baykal K., Akyol İ., İşeri C., Erden D. 15th Congress of European Association of Urology Brussels April 12-15 2000 9. Our Current Indications For Open Stone Surgery İlbey Y.Ö., Göktaş C., Ayköse G., Horuz R., ALBAYRAK S, 2nd Eurolithiasis Society (EULIS) Meeting (Tenth European Urolithiasis Symposium) June 11-14 2003 İstanbul, Turkey 10. Validation Of 2001 Partin Tables in Turkey : A Multicenter Study Eskiçorapçı S., Karabulut E., Türkeri L., Baltacı S., Cal C., Toktas G., Akpınar H., Ozer G., Sozen S., Tokuc R., Lekili M., Soylu A., ALBAYRAK S., Sahin H., Alpar R., Özen H. XXth Congress Of The European Association Of Urology 16-19 March 2005, İstanbul 11. Assesment Of Stone Patıent’s Satısfactıon And Treatment Modalıtıes: A Questıonnaıre Study Göktaş C., Cangüven Ö., Ayköse G., Horuz R., ALBAYRAK S. 4th EULIS Symposium on Urolithiaisis, June 16-18 2005, Coburg,Germany Ulusal Sempozyum,Kongre Ve Konferans Bildiri Özetleri 1. Obstruktif Üropatiye Yol Açan Retroperitoneal Fibrozisli Olgularda Cerrahi Yaklaşım: 7 Olgudan alınan sonuçlar Önol Y., Baykal K., ALBAYRAK S., İşeri C., Karaşen E. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA 2. Posterior Üretroplasti Sonrası Seksüel Disfonksiyon. ALBAYRAK S., Baykal K., Önol Y., Özbilek B., İnal H., İşeri C. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA 3. Ürolojide Barsak Kullanımı Önol Y., Baykal K., ALBAYRAK S., Erden D., İşeri C. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA 4. Radikal Retropubik Prostatektomi Tecrübelerimiz Önol Y., ALBAYRAK S., Baykal K., Erden D., Şahin C. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA 5. Üreter Orta ve Alt Bölüm Taşlarının Tedavisinde Loop Üreter Kateterin Yeri: 38 Olgudaki Deneyimlerimiz Baykal K., ALBAYRAK S., Önol Y., Şenkul T. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA 6. Üroloji Dışı Operasyonlarda Gelişen İatrojenik Üreter, Mesane ve Üretra Yaralanmaları Önol Y., Baykal K., ALBAYRAK S., İşeri C., İnal H., Karaşen E. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA 7. Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Radikal Retropubik Prostatektominin Yeri: GATA Haydarpaşa Deneyimleri Önol Y., ALBAYRAK S., Baykal K., Kalıcı E., Şahin C. XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995 8. İleri Evre Mesane Kanseri Olgularında Radikal Sistoprostatektomi Ve Üriner Diversiyonlar: GATA Haydarpaşa Deneyimleri Önol Y., Baykal K., ALBAYRAK S., Kocaman K., Şenkul T. XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995 9. İnvaziv Mesane Kanseri Tedavisinde Ortotopik Neoblader: GATA Haydarpaşa Deneyimleri Önol Y., ALBAYRAK S., Baykal K., Şenkul T., İnal H. XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995 10. Prostat Kanserinde Understaging Sorunu ve Patolojik Evre C ve D1 Olgulara Yaklaşım Baykal K, ALBAYRAK S., Kalıcı E., Baloğlu H., Özbilek B.XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995 11. Ürogenital Sistemin Cerrahi Travmaları Önol Y., Baykal K., ALBAYRAK S., İnal H., Şahin C. Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Eylül 1995 İSTANBUL 12. Posterior Üretra Yaralanmalarında Perineal Üretroplasti Önol Y, ALBAYRAK S, Baykal K, Özbilek B, Şahin C. Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Eylül 1995 İSTANBUL 13. Künd Testiküler Yaralanmalarda Erken Eksplorasyon ve Parankim Koruyucu Yaklaşım Baykal K, ALBAYRAK S., Önol Y., Şahin C., İnal H. Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Eylül 1995 İSTANBUL 14. Testis Tümörleri Ve Retroperitoneal Lenf Nod Disseksiyonu İşeri C., Baykal K., Dursun K., ALBAYRAK S., Erden D. XII. Askeri Tıp Kongresi 15. Posterior Üretra Yaralanmalarına Yaklaşım Baykal K., Özbilek B., İşeri C., ALBAYRAK S., Erden D.XII. Askeri Tıp Kongresi 16. Prostat Kanserinin Klinik Evresi Ne Ölçüde Patolojik Evreyi Yansıtır? Baykal K., ALBAYRAK S., Kalıcı E., Yıldırım Ş. XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995 17. Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Transüretral Rezeksiyonun Semptom Skoruna Etkisi Baykal K., İnal H., İşeri C., ALBAYRAK S., Kalıcı E., Erden D. II. Ulusal Endoüroloji Kongresi17-20 Nisan 1996 ADANA 18. Tek Taraflı İnmemiş Testisin Karşı Skrotal Testis Üzerine Etkileri Çimen İ., Yıldırım Ş., İşeri C., Baykal K., ALBAYRAK S., Harmankaya Ç.Ulusal Üroloji Kongresi 1996 Marmaris 19. Varikoselin Normospermik ve Oligospermik Olgularda Neden Olduğu Histoloji ve Hormonal Değişiklikler Ayyıldız V., İşeri C., ALBAYRAK S., Yıldırım Ş., Baykal K.15. Ulusal Üroloji Kongresi 25-29 Ekim 1998 Antalya 20. İntraoperatif Varikosel Anatomisi: Eksternal Spermatik Ven Varikoselden Ne Oranda Sorumlu? ALBAYRAK S., Baykal K., Türkmen N., Adayener C., İşeri C. 15. Ulusal Üroloji Kongresi 25-29 Ekim 1998 Antalya 21. Günümüzde Retroperitoneal Lenf Nod Disseksiyonu: Kemoterapi Sonrası Dev Kitlelerin Eksizyonu Ve Sinir Koruyucu Lenf Nod Disseksiyonu İşeri C., Baykal K., ALBAYRAK S., Erden D. 15. Ulusal Üroloji Kongresi 25-29 Ekim 1998 Antalya 22. Clam sistoplasti ve Ürodinamik Sonuçları Baykal K., İşeri C., ALBAYRAK S.,Adayener C., Erden D.15. Ulusal Üroloji Kongresi 25-29 Ekim 1998 Antalya 23. AskerlikÇağındaki Popülasyonda Eksternal Genital Anomali Taraması (Epidemiyolojik Araştırma) Şenkul T, Kılınç E, Karademir K, ALBAYRAK S, İşeri C. 16. Ulusal Üroloji Kongresi 8-12 Ekim 2000 İzmir 24. Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Tanısında UBC Rapid Test Türkmen N., Karademir K., Adayener C., ALBAYRAK S., Şenkul T., Erden D.16. Ulusal Üroloji Kongresi 8-12 Ekim 2000 İzmir 25. Birden Fazla Başarısız Onarım Geçirmiş ve/veya Ciddi Üretra Defektli Primer Hipospadias Olgularında Üretral Rekonstrüksiyon:Lokal Bölge Derisi ve Ağız Mukozası Kullanımı ALBAYRAK S, Baykal K., Akyol İ., İşeri C., Erden D. 16. Ulusal Üroloji Kongresi 8-12 Ekim 2000 İzmir 26. Prostat Kanseri Tanısında Sekstant Biyopsi Protokolüne Lateral Biyopsilerin Eklenmesinin Yeri Akyol İ., Karademir K., Şenkul T., ALBAYRAK S., İşeri C., Erden D.16. Ulusal Üroloji Kongresi 8-12 Ekim 2000 İzmir 27. İleal Mesane Replasmanında Yeni Bir Modifikasyon : Meckel Divertikülünün Mesane Boynu Olarak Kullanımı Şahin C., ALBAYRAK S, 17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002 Antalya 28. Varikosel Cerrahisinde Başarının Sırları ALBAYRAK S., İlbey Y.Ö., Göktaş C.17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002 Antalya 29. Üst Üriner Sistem Obstrüksiyonlarında Adinamik Segmentler : 21 Olgunun Gözden Geçirilmesi ALBAYRAK S., İlbey Y.Ö., Göktaş C.,Yıldırım Ş.17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002 Antalya 30.Bir Olgu Nedeniyle ,Sosyal Boyutuyla Vajinal Atrezi ALBAYRAK S., Göktaş C., Cangüven Ö., Hirik E. Cinsellik Ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi , 24-26 Mayıs 2004 31.Fistülle Prezente Olan Crohn Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi : İki Olgunun SunumuYegenoğlu A., Öncel M., Cangüven Ö., Dolapçıoğlu C., ALBAYRAK S., Kement M., Özkan Z., Torlak O., Kurt N. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 Özet Kitabı,312-313 32. Bir Katostrofik Durum Ve Çıkış Yolu: İatrojenik Komplet Üretral Detübülarizasyona Bağlı Total İnkontinansta Sling Yöntemi Ve İleal Neovajina ALBAYRAK S., Göktaş C., Cangüven Ö., Hirik E.18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya 33. 2001 Partin Tablolarının Türkiye İçin Validasyon Çalışması: Çok Merkezli Çalışma Eskiçorapçı S.Y., Karabulut E., Türkeri L., Baltacı S., Çal Ç., Toktaş G., Akpınar H., Özer O., Sözen S. ,Tokuç R., Lekilli M., Soylu A, ALBAYRAK S, Şahin H., Alpar R., Özen H. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya 34. Dorsal Lumbotomi: Minimal İnvaziv Bir İnsizyon Göktaş C., Cangüven Ö., Horuz R., Sarı U., ALBAYRAK S. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya 35. İntrensek Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Çıkarılacak Segmentin Uzunluğu Ne Olmalıdır? ALBAYRAK S., Göktaş C., Cangüven Ö., Kuvel M., Horuz R. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya 36. Pyeloplasti Operasyonlarında Polietilen Beslenme Tüpü İle Diversiyon: Pratik, Etkin, Ucuz Göktaş C., Cangüven Ö., Ayköse G., ALBAYRAK S. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya 37. Mesane Tümörlü Hastalarda BCG Aşı Skarı Ve PPD Yanıtları ALBAYRAK S., Göktaş C., Cangüven Ö., Hirik E.18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya 38. Seçilmiş Olgularda Tüpsüz Perkutan Nefrolitotomi:İlk Bulgularımızın Analizi Tefekli A., Binbay M, Altunrende F., Cangüven Ö., ALBAYRAK S, Müslümanoğlu A. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya 39. Sirkumsizyon Sonrası Ağrı Kontrolünde Topikal Lidokain Jel Damlatımı : Prospektif Randomize Açık Çalışma Göktaş C., Cangüven Ö., Kuvel M., Horuz R , ALBAYRAK S. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya 40. İnatçı Aşırı Aktif Mesane Olgularında Cerrahi Yönetim ALBAYRAK S. Zeynep Kamil XXIII. Jineko-Patoloji Kongresi, 15-17 Haziran 2005, İstanbul Kitap Ve Dergilerdeki Bölümler 1. Piriapizm / DOÇ.DR. SELAMİ ALBAYRAK . Erkek seksüel Disfonksiyonu Editörler: Prof.Dr. Sedat Tellaloğlu, Doç.Dr. Ateş Kadıoğlu 1999 İstanbul 2. Ürolojide Doku Mühendisliği Uygulamaları / DOÇ. DR. SELAMİ ALBAYRAK Androloji Bülteni Sayı 3 Ocak 2000 3. Yaşlanan Erkeğe Testosteron Desteği / DOÇ. DR. SELAMİ ALBAYRAK Androloji Bülteni Sayı 4 Nisan 2000 4. Kedilerde alprostadil ve SEPA (Topiglan) kombinasyonunun glans penise yüzeyel uygulanması ile penil ereksiyon oluşturulması Güncel Makale özeti / DOÇ. DR. SELAMİ ALBAYRAK, Uz.Dr. Önder Cangüven Androloji Bülteni Sayı 17 Nisan 2004 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Canguven O, ALBAYRAK S. Do low testosterone levels contribute to the pathogenesis of asthma? Med Hypotheses. 2011;76: 585-8. A2. Canguven O, ALBAYRAK S, Selimoglu A, Balaban M, Sasmazel A, Baysal A. The Effect of Cardiopulmonary Bypass in Coronary Artery Bypass Surgeries (On-Pump versus Off-Pump) on Erectile Function and Endothelium-Derived Nitric Oxide Levels. Int Braz J Urol. 2011. A3. Aydemir H, ALBAYRAK S, Canguven O, Horuz R, Goktas C, Cetinel C, Giral A. Clinical research Anorectal functions after perineal and retropubic radical prostatectomy - a prospective clinical and anal manometric assessment. Arch Med Sci 2011;7: 138-42. A4. Canguven O, Salepci B, ALBAYRAK S, Selimoglu A, Balaban M, Bulbul M. Is there a correlation between testosterone levels and the severity of the disease in male patients with obstructive sleep apnea? Arch Ital Urol Androl. 2010;82: 143-7. A5. Canguven O, Aykose G, ALBAYRAK S, Goktas C, Horuz R, Yencilek F. Efficacy of testosterone gel in the treatment of erectile dysfunction in hypogonadal hemodialysis patients: a pilot study. Int J Impot Res. 2010;22: 140-5. A6. ALBAYRAK S, Canguven O, Goktas C, Cetinel C, Horuz R, Aydemir H. Radical perineal prostatectomy and early continence: outcomes after 120 cases. Int Braz J Urol. 2010;36: 693-9. A7. ALBAYRAK S, Canguven O, Aydemir H, Goktas C, Cetinel C, Akca O. Endoscope-assisted radical perineal prostatectomy. J Endourol. 2010;24: 527-30. A8. Canguven O, Goktas C, Yencilek F, Cetinel C, ALBAYRAK S. A new technique for simple renal cyst: cystoretroperitoneal shunt. Adv Urol. 2009: 906013. A9. ALBAYRAK S, Canguven O, Goktas C. Re: Reconstruction of the female urethra: versatility, complexity and aptness. B. S. Wadie, a. Elhifnawy and a. A. Khair j urol 2007; 177: 2205-2210. J Urol. 2007;178: 2703; author reply 03. A10. ALBAYRAK S, Goktas C, Canguven O. Use of atresic vagina as a urethra to repair iatrogenic incontinence, secondary to a complete longitudinal urethral incision. Int J Urol. 2005;12: 325-7. A11. Göktaş, O. Akça, R. Horuz, O. Gökhan, S. ALBAYRAK, K. Sarıca. SWL In Lower Caliceal Calculi: Evaluation of the treatment results in children and adults. UROLOGY (accepted for publication. 02 Aug 2011) A12. C. Göktaş, R. Horuz, G. Faydacı, A. C. Çetinel, O. Akça, S. ALBAYRAK:Urogenital fistulas in women: Our experiences in 42 cases. Actas Urologicas Espanolas (in press) A13. C.Göktaş, R. Horuz, M. Yıldırım, G. Faydacı, C. Şahin, S. ALBAYRAK. Major urologic surgical procedures in locally advanced colorectal cancers. Actas Urologicas Espanolas (accepted for publication 14.09.2011) B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler: B1. S. ALBAYRAK, O.Canguven, C.Goktas, R.Horuz, O.Akca, C.Cetinel, AUA 2011 Annual Meeting konferansı dahilinde "The Journal of Urology, Volume 185, Issue 4, Supplement 1" bildiri kitapçığındaki "Behind the Stage: Laparoscopic View of Retropubic Area During Radical Perineal Prostatectomy", e492 pp., Washington DC, Mayıs 2011 B2. O.Canguven, B.Salepci, A.Selimoglu, M.Balaban, S. ALBAYRAK, 13th Annual Meeting of the ESSM konferansı dahilinde "JSM Volume 7, Issue Supplement s6" bildiri kitapçığındaki "Is there a correlation between testosterone levels and the severity of the disease in male patients with obstructive sleep apnea?", 403 pp., Malaga, Kasım 2010 B3. O.Canguven, A.Sasmazel, A.Selimoglu, M.Balaban, A.Erkılıç, A.Baysal, S. ALBAYRAK, 13th Annual Meeting of the ESSM konferansı dahilinde "JSM Volume 7, Issue Supplement s6" bildiri kitapçığındaki "The Effect ofCardiopulmonary Bypass in Coronary Artery Bypass Surgeries (On Pump versus Off-Pump) on Erectile Function and Endothelium-Derived Nitric Oxide Levels", 403 pp., Malaga, Kasım 2010 B4. O.Canguven, B.Salepci, A.Selimoglu, M.Balaban, S. ALBAYRAK, EAU 6th South Eastern European Meeting konferansı dahilinde "Eur Urol Suppl 2010;9(6)" bildiri kitapçığındaki "Is there a correlation between testosterone levels and the severity of the disease in male patients with obstructive sleep apnea?", 612 pp., Istanbul, Ekim 2010 B5. O.Canguven, A.Sasmazel, A.Selimoglu, M.Balaban, A.Erkılıç, A.Baysal, S. ALBAYRAK, EAU 6th South Eastern European Meeting konferansı dahilinde "Eur Urol Suppl 2010;9(6)" bildiri kitapçığındaki "The Effect of Cardiopulmonary Bypass in Coronary Artery Bypass Surgeries (On Pump versus Off-Pump) on Erectile Function and Endothelium-Derived Nitric Oxide Levels", 583 pp., Istanbul, Ekim 2010 S. ALBAYRAK, C.Göktaş, C.Çetinel, O.Akça, Ö.Cangüven, H.Aydemir, 9th International Prostate Forum 2009 konferansı dahilinde "9th International Prostate Forum 2009" bildiri kitapçığındaki "Endoscopic assisted radical perineal prostatectomy", 101 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2009 B6. S. ALBAYRAK, Ö.Cangüven, C.Göktaş, C.Çetinel, H.Aydemir, 20th Video Urology World Congress konferansı dahilinde "20th Video Urology World Congress" bildiri kitapçığındaki "Endoscopic-assisted radical perineal prostatectomy", 61 pp., Kuala Lumpur, Malezya, Temmuz 2009 B7. H.Aydemir, S. ALBAYRAK, C.Göktaş, Ö.Cangüven, A.Giral, F.Gündüz, EAU 2009 konferansı dahilinde "European Urology Supplement 8(4)" bildiri kitapçığındaki "Do anorectal Functions Change After Perineal or Retropubic Radical Prostatectomy", 222 pp., Stokholm, İsveç, Mart 2009 B8. Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, C.Çetinel, S. ALBAYRAK, 8. Mediterranean Video Endoscopic Urology And European Society Of Urological Technology Workshop konferansı dahilinde "8. Mediterranean Video Endoscopic Urology And European Society Of Urological Technology Workshop" bildiri kitapçığındaki "Basit böbrek kistinin tedavisinde yeni bir yaklaşım: kistoretroperitoneal şant", 203 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2006 B9. S. ALBAYRAK, Ö.Cangüven, C.Göktaş, G.Ayköse, R.Horuz, 8.Mediterranean Video - Endoscopic Urology And European Society Of Urological Technology Workshop konferansı dahilinde "8.Mediterranean Video - Endoscopic Urology And European Society Of Urological Technology Workshop" bildiri kitapçığındaki "Prostatın transüretral rezeksiyonunda mesane boynu koruyucu yaklaşım", 201 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2006 B10. C.Göktaş, G.Ayköse, Ö.Cangüven, R.Horuz, S. ALBAYRAK, 4. eULIS Symposium konferansı dahilinde "4. eULIS Symposium" bildiri kitapçığındaki "Assessment of stone patients’ satisfaction and treatment modalities: a questionnaire study", 38 pp., Coburg, Almanya, Haziran 2005 C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : C1. U.Sarı, Ö.Cangüven, A.Selimoğlu, C.Göktaş, R.Horuz, G.Ayköse, M.Koçak, S. ALBAYRAK, "Mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi ile mesane koruyucu yaklaşımların sonuçlarının sağkalım ve yaşam kalitesi yönüyle karşılaştırılması: retrospektif bir çalışma", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 36, 18-24 pp., 2010 C2. Ö.Cangüven, M.Bülbül, C.Göktaş, R.Horuz, S.Yalçın, S. ALBAYRAK, "Üst üriner sistem obstrüksiyonlarında perkütan nefrostomi öncesi ve sonrası biyokimyasal verilerin böbrek sintigrafi verileri ile fonksiyonel rezerv açısından karşılaştırılması", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 35, 355-360 pp., 2009 C3. Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, S. ALBAYRAK, "Kronik hastalıklar ve erektil disfonksiyon beraberliği", Androloji Bülteni , Cilt 39, 267-269 pp., 2009 C4. F.Yencilek, K.Sarıca, T.Gürpınar, C.Göktaş, Ö.Cangüven, S. ALBAYRAK, "A comparison of shock wave lithotripsy, semirigid and flexible ureteroscopy in the management of proximal ureteral calculi", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 35, 101-107 pp., 2009 C5. Ö.Cangüven, C.Göktaş, A.Kafkaslı, H.Aydemir, S. ALBAYRAK, "Direkt Giriş ve Seldinger Yöntemleri ile Gerçekleştirilen Perkütan Nefrostomi Tekniklerinin Karşılaştırılması", Bakırköy Tıp Dergisi , Cilt 5, 103-105 pp., 2009 C6. S. ALBAYRAK, Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, C.Çetinel, S.Yalçın, "Urethral reconstruction in cases with re-do and/or primary severe urethral defects: the use of local skin flaps and buccal mucosa", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 34, 231-236 pp., 2008 C7. S.ALBAYRAK, R.Horuz, C.Göktaş, Ö.Cangüven, C.Çetinel, "Radikal perineal prostatektomi: 40 olguda deneyimlerimiz", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 33, 398-404 pp., 2007 C8. Ö.Cangüven, L.Gürkan, R.Horuz, S. ALBAYRAK, A.Kadıoğlu, "Yaşlanan erkek semptom sorgulama formu: Türkçe geçerlilik çalışması", Androloji Bülteni , Cilt 21, 93–96 pp., 2005 C9. Ö.Cangüven, S. ALBAYRAK, C.Göktaş, Y.Ö.İlbey, K.Baykal, Z.Pekkafalı, "Yüksek akımlı (non-iskemik) priapizm tanı ve tedavisinde deneyimlerimiz", Yeni Üroloji Dergisi , Cilt 1, 167–171 pp., 2005 C10. Ö.Cangüven, C.Göktaş, G.Ayköse, S. ALBAYRAK, "Aşırı aktif mesane sendromlu hastalarda alınan öykünün işeme günlüğü ile karşılaştırılması", Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 16, 17–19 pp., 2005 C11. S. ALBAYRAK, Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, İ.Akyol, "Varikoselektomide transillüminasyon tekniği:215 olgudaki sonuçlar", Yeni Üroloji Dergisi , Cilt 1, 179–184 pp., 2005 C12. Ö.Cangüven, C.Göktaş, S. ALBAYRAK, E.Hirik, "Bilateral cerrahi orşiektomide infrapubik ve skrotal insizyon tekniklerinin karşılaştırılması", Üroloji Bülteni. , Cilt 15, 71–73 pp., 2004 C13. Ö.Cangüven, S. ALBAYRAK., "Yaşlanan erkekte androjen azalması", Androloji Bülteni, Cilt 18, 192–194 pp., 2004 C14. S. ALBAYRAK, Ö.Cangüven, "Varikosel cerrahisi", Androloji Bülteni , Cilt 17, 148–149 pp., 2004 C15. C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, S. ALBAYRAK, "Yetersiz priapizm tedavisi ve katastrofik bir sonuç", Androloji Bülteni , Cilt 19, 294–295 pp., 2004 C16. C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, S. ALBAYRAK, "Sirkumsizyon sonrası ağrı kontrolünde yararlı bir uygulama: topikal lidokain jel", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 25–27 pp., 2004 C17. C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, S. ALBAYRAK, "Dorsal lumbotomi; minimal invaziv bir insizyon", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 5–7 pp., 2004 C18. C.Göktaş, Ö.Cangüven, G.Ayköse, S. ALBAYRAK, "Pyeloplasti operasyonunda polietilen beslenme tüpü ile diversiyon: pratik, etkin ve ucuz", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 155–157 pp., 2004 C19. C.Göktaş, Ö.Cangüven, M.Bülbül, E.Hirik, S. ALBAYRAK., "Yüksek PSA değeri büyük hacimli ve semptomatik prostat hiperplazili hastaların cerrahi tedavisine engel mi? 231 olgunun retrospektif incelenmesi", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 137–139 pp., 2004 C20. C.Göktaş, Ö.Cangüven, E.Hirik, S. ALBAYRAK, "Monozigotik ikizlerde eş zamanlı renal kolik: Olgu Sunumu", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 102 pp., 2004 C21. C.Göktaş, Ö.Cangüven, E.Hirik, S. ALBAYRAK, "Fournier Gangreni: Onbir olguluk değerlendirme", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 37–38 pp., 2004 C22. S. ALBAYRAK, C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, "Testis torsiyonunun erişkinde görülen nadir şekli: ekstravajinal testis torsiyonu", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 30, 474–475 pp., 2004 C23. C.Göktaş, Ö.Cangüven, M.Bülbül, R.Horuz, S. ALBAYRAK., "II. Üroloji Kliniğinde 2002-2003 yılları arasındaki obstrüktif hastaların değerlendirilmesi", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 14, 101-103 pp., 2003 E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: E1. Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, S.ALBAYRAK, 9. Ulusal Androloji Kongresi dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İskemik Priapizm Tedavisinde Korporaglanüler Geçici “C-Şant” Uygulaması: İlk Sonuçlar", Mersin, Haziran 2011 E2. S. ALBAYRAK, C.Göktaş, R.Horuz, Ö.Cangüven, O.Akça, A.Selimoğlu, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ucuz ve minimal invaziv bir yaklaşım: anatomik radikal perineal prostatektomi", 59 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E3. Ö.Cangüven, A.Şaşmazel, A.Selimoğlu, M.Balaban, A. Erkılıç, A.Baysal, S. ALBAYRAK, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Koroner Arter Bypass Cerrahilerinde (On-Pump Veya Off- Pump) Koroner Bypass'in Erektil Fonksiyon Ve Endotelyal Nitrik Oksit Seviyelerine Etkisi", 110 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E4. Ö.Cangüven, B.Salepçi, S. ALBAYRAK, A.Selimoğlu, M.Balaban, M. Bülbül, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Obstrüktif uyku apneli erkek hastalarda serum testosteron düzeyi ile hastalığın şiddeti arasinda ilişki var mıdır?", 117 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E5. S.ALBAYRAK, C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, A.Selimoğlu, A.Kafkaslı, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Perineal üretroplasti tekniğinin tekrarlayan üretra darlıklarında kullanılması ile elde edilen sonuçların retrospektif analizi", 204 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E6. R.Horuz, C.Göktaş, O.Akça, Ö.Cangüven, S. ALBAYRAK, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prostatın lokalizasyonu ile radikal perineal prostatektominin zorluğu arasında bir ilişki var mı?", 254 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E7. S. ALBAYRAK, C.Göktaş, R.Horuz, A.C.Çetinel, Ö.Cangüven, M.Y. Boz, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal perineal prostatektomi ve erken kontinans: 175 olgudaki sonuçlarımız"254 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E8. C.Göktaş, O.Akça, R.Horuz, Ö.Cangüven, C. Çetinel, S. ALBAYRAK, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal prostatektomi için zor olgularda kolay bir çözüm: radikal perineal prostatektomi" 255 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E9. A.Selimoğlu, Ö.Cangüven, M.Y.Boz, M.Balaban, A.Kafkaslı, S. ALBAYRAK, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Transüretral rezeksiyon sonrasi gelişen üretra darlıkları ve buna sebep olan faktörlerin araştırılması: retrospektif bir çalışma" 335 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E10. S. ALBAYRAK, C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, O.Akça, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal perineal prostatektomi (RPP) ne kadar minimal invaziv? Retropubik anatomiye ekstraperitoneal endoskopik bakı altında RPP" 375 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E11. O.Akça, R.Horuz, C.Göktaş, Ö.Cangüven, A.Kafkaslı, S. ALBAYRAK, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ülkemizde nadir bir cerrahi: parsiyel ve total penektomi" 379 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E12. Ö.Cangüven, M.Balaban, M.Y.Boz, A.Selimoğlu, S. ALBAYRAK, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Üretereskopun geri çekilmesi fragmante taşların daha rahat düşmesine neden olmaktadır" 387 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010 E13. C.Göktaş, M.Boz, Ö.Cangüven, S.Yalçın, C.Demirel, S. ALBAYRAK, İstanbul Ürolitiyazis Günleri konferansı dahilinde "İstanbul Ürolitiyazis Günleri" bildiri kitapçığındaki "Çocukluk Çağı Taş Hastalığında Dorsal Lombotomi ile Açık Taş Cerrahisinin Etkinliği; 3-11 yaş arası 32 olgunun değerlendirilmesi", 8 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2009 E14. C.Göktaş, A.Selimoğlu, Ö.Cangüven, M.Boz, S.Yalçın, S. ALBAYRAK, İstanbul Ürolitiyazis Günleri konferansı dahilinde "İstanbul Ürolitiyazis Günleri" bildiri kitapçığındaki "Mesane Taşları: 95 Olgunun Etyoloji ve Tedavi Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi", 9 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2009 E15. R.Horuz, Ö.Cangüven, C.Göktaş, M.Kuvel, S. ALBAYRAK, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prostat kanseri tanısında prostat masajı sonrası PSA dinamiğinin diagnostik değeri", 199-200 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008 E16. C.Göktaş, S. ALBAYRAK, Ö.Cangüven, C.Demirel, M.Kuvel, C.Çetinel, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Üroonkolojide T0 sorunu; mesane ve prostat kanserli olguların analizi", 171-172 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008 E17. M.Kuvel, C.Göktaş, Ö.Cangüven, C.Çetinel, S. ALBAYRAK, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Acil böbrek travmalarında ürolojik yaklaşım nasıl olmalı?", 240-241 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008 E18. S. ALBAYRAK, C.Göktaş, H.Aydemir, Ö.Cangüven, C.Çetinel, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal perineal prostatektomi ve erken kontinans: 90 hastada sonuçlarımız", 306 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008 E19. S. ALBAYRAK, C.Göktaş, Ö.Cangüven, S.Yalçın, C.Çetinel, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal retropubik prostatektomi sonrası erken kontinans", 435 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008 E20. C.Göktaş, C.Çetinel, Ö.Cangüven, H.Aydemir, M.Balaban, S. ALBAYRAK., 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de üroloji ameliyatlarında paket ödeme uygulamasına hastane işletmeciliği yönünden bakış", 19 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008 E21. Ö.Cangüven, C.Göktaş, H.Aydemir, V.Köksal, S. ALBAYRAK, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prostat Kanseri Açısından Risk Faktörleri Olarak Sitokrom P450-1A1 ve Glutatyon S-Transferaz M1/T1 Genotipleri: Ülkemizdeki 55 Olgunun Sonuçları", 40-41 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E22. Ö.Cangüven, C.Göktaş, H.Aydemir, V.Köksal, S. ALBAYRAK, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prostat kanserine yatkınlık ile matriks metalloproteinaz 1 promoteri arasındaki ilişki: ülkemizde 55 olgudaki bulgular", 41 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E23. E.Hirik, Ö.Cangüven, S.Özkan, A.Öztürk, M.Bülbül, S. ALBAYRAK, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane tümörlü hastalarda evre ile immün sistem arasında bir ilişki var mı?", 18 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E24. S. ALBAYRAK, Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, E.Hirik, M.Kuvel, M.Bülbül :, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal Perineal Prostatektomi: Kartal Deneyimleri", 409 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E25. Ö.Cangüven, C.Göktaş, U.Sarı, G.Ayköse, S. ALBAYRAK, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Hematürili Hastalar Ürologa İlk Ne Zaman Başvurur ve Bu Durum Evrelemeyi Nasıl Etkiler", 170 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E26. Ö.Cangüven, G.Ayköse, C.Göktaş, R.Horuz, S. ALBAYRAK, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Hemodializ Hastalarında Cinsel Yaşamı Etkileyen Faktörler ve IIEF Sonuçları", 216 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E27. E.Hirik, Ö.Cangüven, M.Kuvel, C.Göktaş, S. ALBAYRAK, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ürolojik Tümörlerde BCG Aşı Skarı ve PPD Yanıtları", 169 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E28. M.Bülbül, Ö.Cangüven, C.Göktaş, E.Hirik, M.Kuvel, S. ALBAYRAK, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Üst Üriner Sistem Obstruksiyonunun Değerlendirilmesinde Dinamik Renal Sintigrafi Ne Kadar Değerli? 30 Olguda Perkütan nefrostomi İle Karşılaştırma Sonuçları", 324-325 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E29. M.Kuvel, Ö.Cangüven, M.Barut, M.Bülbül, E.Hirik, S. ALBAYRAK, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "BPH Operasyonlarında Seksüel Disfonksiyon Kaygısı: 50 Hastada Prospektif Çalışma", 214 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E30. M.Kuvel, M.Murtazaoğlu, Ö.Cangüven, E.Hirik, M.Bülbül, S. ALBAYRAK, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İntrinsik Üreteropelvik Bileşke (UPB) Darlıklarının Histopatolojik İncelenmesi: Cajal Hücrelerinin 77 Olgudaki Dağılımı", 318 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E31. M.Kuvel, M .Murtazaoğlu, Ö.Cangüven, E.Hirik, S. ALBAYRAK, N.Karadayı, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İntrinsik Üreteropelvik Bileşke (UPB) Darlık Segmentlerinde Cajal Hücre ve İnervasyon Değişimleri", 319 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006 E32. S. ALBAYRAK, C.Göktaş, Ö.Cangüven, E.Hirik, Cinsellik ve cinsel tedaviler V. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Bir olgu nedeniyle, sosyal boyutuyla vajinal atrezi", S 02 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2004 E33. S. ALBAYRAK, Ö.Cangüven, C.Göktaş, E.Hirik, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane Tümörlü hastalarda BCG aşı skarı ve PPD yanıtları", 274 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004 E34. A.Tefekli, M.Binbay, F.Altunrende, Ö.Cangüven, S. ALBAYRAK, A.Müslümanoğlu, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Seçilmiş olgularda tüpsüz perkütan nefrolitotomi: ilk bulgularımızın analizi", 299 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004 E35. C.Göktaş, Ö.Cangüven, G.Ayköse, S. ALBAYRAK, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Pyeloplasti Operasyonlarında Polietilen Beslenme Tüpü İle Diversiyon: Pratik, Etkin ve Ucuz", 242 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004 E36. C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, S. ALBAYRAK, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Dorsal Lumbotomi: Minimal İnvaziv Bir İnsizyon", 153 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004 E37. S. ALBAYRAK, C.Göktaş, Ö.Cangüven, M.Kuvel, R.Horuz, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnterensek Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Çıkarılacak Segmentin Uzunluğu Ne Olmalıdır?", 240 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004 F. Diğer Yayinlar (kilavuz, internet ve kitap bölümleri): F1. S. ALBAYRAK, Ö.Cangüven, Ç.Dinçel, Üroonkoloji (Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Tedavi), 759-769 pp., İzmir, Türkiye, Meta Basım, 2007 F2. S. ALBAYRAK, Ö.Cangüven, R.Horuz, Ç.Dinçel, Üroonkoloji (Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu), 789-794 pp., İzmir, Türkiye, Meta Basım, 2007 F3. S. ALBAYRAK, R.Horuz, Ç.Dinçel, Üroonkoloji (Perineal Radikal Protatektomi),, İzmir, Türkiye, Meta Basım, 2007 G. Kitap Bir Minimal İnvaziv Cerrahi RADİKAL PERİNEAL PROSTATEKTOMİ, Ekin Tıbbi Yayıncılık Mart 2010 İstanbul PROF. DR. SELAMİ ALBAYRAK İstanbul 2010 H. Uluslararası makalelerde yapılan Atıf Listesi (Atıf sayısı: 64) 1. Validation of 2001 Partin Tables in Turkey: A Multicenter Study: S Sozen, R Tokuc, M Lekili, A Soylu, S. ALBAYRAK - European urology, 2005 – Elsevier 2. Fournier's Disease: Adjunctive Hyperbaric Oxygen Therapy to Classic Therapy: K. Baykal, S. ALBAYRAK. H. İnal, E. Elbüken. K. Dündar, Y. Önol, Int. J. Urol Vol 3 p.161-162 March 1996 3. Comparison of Ultrasonographic and Laparoscopic Findings in Adult Nonpalpable Testes Cases: Mehmet Zekai Pekkafali, Coskun Sahin, Yusuf Ozlem Ilbey, SELAMİ ALBAYRAK, Sukru Yildirim and Cıhat Çınar Basekim , European Urology Volume 44 p 124-127 July 2003. 4. Metastasis of Prostate Adenocarcinoma to Testis: K. Baykal, Ş. Yıldırım, E. Kalcı. S. ALBAYRAK, H. Cingil, Y. Önol Int J. Urol. Volume: 4 p. 104-105 January 1997 5. Diagnostic utility of DTI in prostate cancer : Bengi Gürses , , Neslihan Tasdelen, Faruk Yencilek, N. Ozgür Kılıckesmez, Turgut Alp, Zeynep Fırat, M. SELAMİ ALBAYRAK, Aziz M. Uluğ and A. Nevzat Gürmen Eur J.Rad 2010 6. Use of atresic vagina as a urethra to repair iatrogenic incontinence, secondary to a complete longitudinal urethral incision : SELAMİ ALBAYRAK, Cemal Goktas, Onder Canguven Int J. Urol Volume 12 p. 325-327 March 2005 7. A comparison of shock wave lithotripsy, semirigid and flexible ureteroscopy in the management of proximal ureteral calculi : Faruk Yencilek, Kemal Sarıca, Tayfun Gürpınar, Cemal Göktaş, Önder Cangüven, SELAMİ ALBAYRAK. Turkısh J. Urol 2009;35(2):101-107 8. Do low testosterone levels contribute to the pathogenesis of asthma? Onder Canguven, SELAMİ ALBAYRAK, Medical Hypothesis Volume 76 p.585-588 April 2011 9. Clinical Study A New Technique for Simple Renal Cyst: Cystoretroperitoneal Shunt : Onder Canguven, Cemal Goktas, Faruk Yencilek, Cihangir Cetinel, and SELAMİ ALBAYRAK Advances in UrologyVolume 2009, Article ID 906013, 5 pages 10. Endoscope-Assisted Radical Perineal Prostatectomy : SELAMİ ALBAYRAK, Onder Canguven, Huseyin Aydemir, Cemal Goktas, Cihangir Cetinel and Oktay Akca. Journal of Endourology. April 2010, 24(4): 527-530.