Laboratuvar

Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir. İstanbul Medipol Hastanesi, diğer birimlerine gösterdiği titizliği ve özeni laboratuvar biriminde de uygulayarak uluslararası standartları esas alan bir yapı oluşturmuştur. Yüksek teknoloji, hizmette zenginlik, hız ve güvenilirlik İstanbul Medipol Hastanesi'nin ana hedefini oluşturmaktadır. Daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam için hizmetinizdeyiz.

İstanbul Medipol Hastanesi Laboratuvarları Biyokimya I Hormon I Hematoloji I İmmunoloji I Allerji I Mikrobiyoloji

Başarılı ve iyi bir sağlık hizmeti için kaliteli laboratuvar sonuçları çok önemlidir. Günümüz tıp uygulamalarında vazgeçilmez koşul kabul edilen hasta güvenliği, laboratuvar sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliği ile yakından ilgilidir. İstanbul Medipol Hastanesi Laboratuvarı, standart, hızlı ve güvenilir hizmet vermek üzere yeniden yapılandırılmıştır. İstanbul Medipol Hastanesi, hizmet verdiği klinik uzmanlık dallarında olduğu gibi, laboratuvar alanında da (biyokimya, hormon,immunoloji, allerji, hematoloji, mikrobiyoloji ) kaliteyi esas almayı, bilimsel gelişmeleri sürekli takip ederek uygulamaya koymayı, klinik uygulamalarda gerekli testleri en kısa zamanda sonuçlandırıp hastaya sunmayı temel prensip olarak hedeflemiştir. İstanbul Medipol Hastanesi olarak laboratuvarımızda kalite uygulamaları çalışmalarını devam ettirmeye, üyesi olduğumuz uluslararası kalite kontrol programları ile standartlarımızı en yüksek düzeyde tutmaya çalışmaktayız. Sağlık sektöründeki gelişmeleri ve eğitimin sürekliliğini esas alarak laboratuvarımızı büyütmeyi ve verimliliğini artırmayı hedeflemekte, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini sürekli göz önünde bulundurmaktayız. İstanbul Medipol Hastanesi Laboratuvarı, daha geniş bir kitleye hizmet sunmak amacıyla, tetkikleri ücretlendirmede Türk Tabipler Birliği’nin izin verdiği en düşük fiyatı esas almaktadır.

BİRİMLERİMİZ

 • BİYOKİMYA
 • HORMON
 • HEMATOLOJİ
 • İMMUNOLOJİ-ALLERJİ
 • SPERM ANALİZİ
 • TOKSİKOLOJİ-İLAÇ DÜZEYİ
 • MİKROBİYOLOJİ
 • Bakteriyoloji
 • Parazitoloji
 • Viroloji (Antijen, antikor, nükleik asit testleri)
 • İmmunoseroloji

PATOLOJİ KADROMUZ

Laboratuvar yönetiminde başarı, bilgisini sürekli güncelleyen, becerisini giderek geliştiren, alanında uzman bir kadronun varlığına bağlıdır. İstanbul Medipol Hastanesi, hizmet sunduğu her alanda uzman kadroya verdiği önemi, laboratuvar konusunda da özenle sürdürmektedir. Laboratuvarımızda, öğretim üyesi koordinatörlüğünde, iki uzman ve alanında eğitimli ve deneyimli 7 biyolog, 2 kimyager ve 6 tıbbi laboratuvar teknikeri, 1 hemşire ve 1 bebek hemşiresi ile hizmet verilmektedir.

Koordinatör

Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 1962 yılında Rize ili, İkizdere ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Rize’de tamamladı. 1984 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mecburi hizmet için Van’da iki yıl mecburi hizmet yaptı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığını İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaptı(1986-1991). Doçentlik unvanını 1994 de aldı; 2000 yılında profesörlüğe atandı. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı başkanıdır. Ayrıca Hastane enfeksiyon kontrol komitesi başkanlığını yürütmektedir. 77 uluslar arası, 76 ulusal makalesi vardır. Biri uluslararası, 46 kitap bölüm yazarlığı, beş kitap editörlüğü vardır. Öncelikli uğraş alanları hastane enfeksiyonları, HIV enfeksiyonu ve cinsel temasla bulaşan diğer hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları laboratuar tanısı ve enfeksiyöz ishallerdir. 1 Mart 2006 tarihinden sonra kısmı statüye geçmiştir. Fakültedeki görevi dışında yarı zamanlı olarak İstanbul Özel Medipol Hastanesinde çalışmaktadır. Medipol Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığını yürütmekte, ayrıca laboratuvar hizmetlerini koordine etmektedir.

Uzm. Dr. Sema YANIK

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 1969 yılında İstanbul ili Üsküdar ilçesinde doğdu.İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1993 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.1993-2000 yılları arasında pratisyen hekim olarak çalıştı.2000 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalındaki uzmanlık eğitimini 2004 yılında tamamladı.

BİYOKİMYA-HORMON-HEMATOLOJİ

Laboratuvarımız, 7 gün/ 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda geniş bir spektrumda sunulan biyokimya/hormon, hematoloji testleri kalite kontrol merkezleri denetiminde ve uluslararası kabul gören cihaz ve kitlerle, standartlara uygun şekilde çalışılmaktadır. Uluslararası kalite kontrol programlarına (Bio-Rad, EQAS Dış Kalite Progamı) katılan laboratuvarımızda, tüm cihaz ve malzemelerin kontrolleri ve bakımları, bilimsel öneriler doğrultusunda yapılmaktadır. Rutin biyokimya analizleri (glukoz, üre, kreatinin, ürik asit, kolesterol, trigliserit, HDL, LDL, AST, ALT, alkalen fosfataz, g-GT, LDH, CK, CK-MB, bilirubinler, serum proteinleri, CRP, demir, demir bağlama, vb.) güvenilir kitlerle otoanalizörde yapılmaktadır. Tiroid hormon paneli, fertilite paneli, prolaktin, folik asit, Vit B12; PSA, free PSA ve diğer tümör belirteçleri; troponin I, ferritin, b HCG, D-dimer, prokalsitonin ve kortizol testleri, ECLIA (Eleltrokemilüminesans immunoassay), FPIA ( Floresan polarizasyon ımmunnoassay) ve MEIA(Mikropartikül enzim immunoassay) yöntemiyle üç saat içinde sonuçlandırılmaktadır. Hemogram, 24 parametreli otomatize sistem ile çalışılmaktadır. Uzman doktor tarafından değerlendirilen lökosit formülü, gerekli görüldüğünde hematoloji uzmanı tarafından da incelenmektedir. Tam idrar analizi ,yarı otomatik strip okuyucu cihazla yapılmaktadır. Laboratuvarımız yeniliklerin sürekli takipçisidir. Prokalsitonin (kantitatif) ve pro-BNP ( kalp yetmezliği belirteci) bu yeniliklere örnektir.

MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyolojide her tür kültür ve antibiyogram, standart yöntemlerle yapılmaktadır. İdrar, endotrakeal aspirat ve bronkoalveoler lavaj örneklerinde kantitatif kültür yapılmaktadır. Laboratuvarımızdaki otomatize hemokültür sistemi, klasik sistemlerle daha geç ve güç üreyen Brucella gibi mikroorganizmaları bile , en geç beş gün içinde üretmektedir. Hemokültür üremeleri sürekli takip edilmekte, sonuçlar ilgili hekime hemen bildirilmektedir. Üretilen tüm bakteriler, tür düzeyinde tanımlanarak rapor edilmektedir. Antibiyogramlarda denenen antibiyotikler , CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standartlarına uygun olarak , klinikte kullanılabilecek ilk seçenek ve alternatifleridir. Dışkıda parazitolojik incelemeler, doğrudan ve çöktürme yöntemi ile yapılmaktadır. Hastanelerde ve özellikle yoğun bakımlarda giderek artan mantar enfeksiyonlarının çoğunu oluşturan mayalar için tür tayini yapılmaktadır. Hepatit A, hepatit B, hepatit C, HIV, toksoplazmoz, rubella ve sitomegalovirus testleri günlük olarak çalışılmaktadır. Rubella (kızamıkçık) ve toksoplazmoz için avidite testleri yapılarak gebeliğin ilk trimestrinde bu enfeksiyonların yeni (akut) veya üç aydan daha önce geçirilip geçirilmediği saptanmaktadır. Laboratuvarımızda, süt çocuklarında en fazla ishal yapan enterik adenovirus ve çocukların en önemli solunum yolu patojenlerinden biri olan Respiratory Syncytial Virus (RSV) antijen arama testleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda gerçekleştirilen bakteriyolojik kültür, antibiyogram, parazitolojik testler ile hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV testleri, EQAS dış kalite kontrollerine tabidir. Check-up (Dönemsel sağlık taraması) Check-up (Dönemsel sağlık taraması) belirli hastalıklar ve riskler için kişiyi kontrol etmek amacıyla yapılan klinik muayene , laboratuar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinin bütünüdür. Laboratuvarımız hekimlerin denetiminde yaş, cinsiyet ve risk faktörlerine göre farklılık gösteren sağlık kontrolü taraması için gerekli testleri (Check-up) yapmaktadır. Hekim muayenesi sonrası gerekli biokimya, mikrobiyoloji, radyoloji , kardiyoloji tetkikleri istenmektedir. Laboratuvarımız, isteme göre değişik "check-up" panelleriyle hizmet vermektedir*. Standart panelimizde aşağıdaki laboratuvar testleri yer almaktadır.

 • Kan sayımı
 • Eritrosit sedimantasyon hızı
 • CRP
 • İdrar tahlili
 • Açlık kan şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • AST(SGOT)
 • ALT(SGPT)
 • Kolesterol total
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Trigliseridler
 • TSH
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 •  

Standart testler, kansızlık, karaciğer hastalıkları(gizli sarılık , alkolik karaciğer hastalığı), böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, troid hastalıkları hakkında bilgi verir. Muayene sonuçları, yaş, cinsiyet ve ailesel risklere göre istenen diğer testler de laboratuarımızda yapılmaktadır.

ÖZET

Yeniden yapılanan İstanbul Medipol Hastanesi Laboratuvarı’nda: 24 saat /7 gün aralıksız hizmet verilmektedir. Laboratuvarımızda, öğretim üyesi koordinatörlüğünde, iki uzman ve alanında eğitimli ve deneyimli 7 biyolog, 2 kimyager ve 6 tıbbi laboratuvar teknikeri, 1 hemşire ve 1 bebek hemşiresi görev yapmaktadır. Testler uluslararası kabul gören cihaz ve kitlerle, kalite kontrol merkezleri denetiminde ((Bio-Rad), standartlara uygun şekilde çalışılmaktadır. Yaş, cinsiyet, risk faktörü ve doktor önerilerine göre check-up (dönemsel sağlık kontrolleri (check-up) yapılmaktadır.